کشت میکسوتروف ریزجلبک کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris)) تحت استرس نیتروژن به منظور تولید روغن خوراکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

چندین سال است که ریزجلبک‌ها نوید بخش تولید پایدار و مقرون به صرفه خوراک، سوخت و مواد شیمیایی شناخته شده‌اند. بسیاری از گونه‌های جلبکی لیپیدها را به صورت تری آسیل گلیسرول با ترکیبات اسیدهای چرب مشابه روغن‌های گیاهی (TAG) تولید می‌کنند. بنابراین ریزجلبک‌ها برای تولید پایدار روغن‌های خوراکی طبیعی گزینه مناسبی هستند. در این تحقیق به بررسی اثر کشت میکسوتروف و شوک نیتروژنی بر روی وزن خشک، مقدار چربی و پروفایل اسید‌های چرب ریزجلبک کلرلا ولگاریس پرداخته شد. دراین تحقیق از محیط کشت BBM و دمای 25 درجه سانتی‌گراد برای کشت ریزجلبک‌ها استفاده شد. شاخص‌های شمارش سلولی، نیترات، pH، وزن خشک، وزن چربی، درصد چربی و پروفایل اسید‌های چرب اندازه‌گیری شدند. نتایج حاکی از معنی‌داری کشت میکسوتروف و شوک نیتروژنی بر مقدار زیستوده و مقدار چربی بود (۰۵/۰P<). بر طبق این نتایج مشخص شد برای تولید وزن خشک، کشت میکسوتروف گلوکز 100 درصد نیترات محیط کشت  BBMبا 11/35±66/916 میلی‌گرم در لیتر، برای مقدار چربی، کشت میکسوتروف گلوکز 25 درصد نیترات محیط کشت   BBMبا 36/0±61/49 میلی‌گرم در لیتر و برای لینولنیک  linolenic acid (امگا3)، کشت اتوتروف 100 درصد نیترات محیط کشت   BBMبا 1/0±72/19 درصد بیشترین مقادیر تولید را دارا بودند. در نتیجه، مشخص شد که شوک نیتروژنی باعث کاهش بیومس سلولی، افزایش روغن ریز جلبک‌ها و همچنین کاهش اسید‌های چرب امگا 3 می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixotroph culture of (Chlorella vulgaris) microalgae under nitrogen stress to produce an extract edible oil

نویسندگان [English]

  • Amirreza Tahbaz 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Seyed Vali Hosseini 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

For several years, microalgae have been known to promise sustainable and cost-effective
For several years, microalgae have been known to promise sustainable and cost-effective production of food, fuel and chemicals. Many algal species produce lipids as triacylglycerols with fatty acid compounds similar to vegetable oils (TAGs). Therefore, microalgae are a good choice for the sustainable production of natural edible oils. In this study, the effect of mixotroph culture and nitrogen shock on dry weight, fat content and profile of fatty acids of Chlorella vulgaris were investigated. In this study, BBM culture medium used at temperature 25°C to grow microalgae. Cell count indices, nitrate, pH, dry weight, fat weight, fat percentage and profile of fatty acids were measured. The results showed that mixotroph culture and nitrogen shock are significant on biomass and fat content (p <0.05). Based on the results, it was determined that for dry weight, the glucose mixotroph with 100% nitrate in BBM medium 916.66 ± 35.11 mg/l, for the amount of fat in mixotrophic culture, glucose with 25% nitrate in BBM culture medium 49.61 ± 0.36 mg/l and for linolenic acid (omega 3) autotrophic culture with 100% nitrate 19.72 ± 0.1% had the highest production values. In conclusion, nitrogen shock reduces cell biomass and increases microalgae oil, as well as decreases omega-3 fatty acids.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella vulgaris
  • Autotrophic
  • Mixotroph
  • Nitrogen shock
  • Triacylglycerol