بررسی تراکم، رشد و ترکیب بیوشیمیایی جلبک دریایی Tetraselmis tetrathele پرورش یافته با پساب ملاس و دلستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پساب‌ها دارای مواد مغذی هستند که می‌توانند به عنوان محیط کشت‌ ریز‌جلبک‌ها استفاده شوند. در این مطالعه تراکم، رشد و ترکیبات بیوشیمیایی (پروتئین، چربی و کربوهیدرات) جلبک T. tetrathele پرورش یافته با استفاده از پساب کارخانه ملاس و دلستر و محیط کشت کانوی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با تیمارهای؛ کانوی، پساب دلستر و پساب ملاس هر کدام در دو حالت رقیق (5 میلی‌لیتر به ازای هر لیتر از آب دریا) و غلیظ (10 میلی‌لیتر به ازای هر لیتر از آب دریا)، طی یک دوره 11 روزه انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین تراکم سلولی در تیمار ملاس غلیظ (103×7/96 سلول در هر میلی‌لیتر) و بیشترین میزان رشد ویژه در تیمار کانوی رقیق (5/15در روز) بدست آمد. همچنین بیشترین میزان پروتئین و چربی (به ترتیب50/39 درصد و 14/8 درصد) در تیمار دلستر غلیظ و کمترین میزان این ترکیبات در تیمار کانوی غلیظ ( به ترتیب 70/10 درصد و 98/2 درصد ) مشاهده شد. بیشترین میزان کربوهیدرات (92/28 درصد) نیز در تیمار ملاس رقیق به دست آمد. بنابراین با توجه به میزان رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدست آمده از جلبک T. tetrathele در این تحقیق، می­توان نتیجه گرفت که پساب کارخانه­های دلستر و ملاس می­توانند به عنوان یک محیط کشت مناسب برای رشد جلبک T. tetrathele در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Density, growth and biochemical composition of Tetraselmis tetrathele cultured in molasse and beer wastewater as media

نویسندگان [English]

  • Omidvar Farhadian 1
  • Elham Nezafatchian 2
  • Feteme Sharifi kheirabadi 3
  • Fateme Peykanheirati 4
  • Fateme Rostami 2
1 Associate Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 PhD student, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
3 MSc graduate, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Wastewaters contain nutrients that can be used as culture media for microalgae. In this study, density, growth, and biochemical compositions (protein, lipid and carbohydrates) of Tetraselmis tetrathele were investigated using mollasse and beer wastewater. A completely randomized experimental design was performed containing treatments; Conway, mollasse, and beer wastewater in two concentrations of diluted (5 ml per liter of culture medium, v/v), and concentrated (10 ml per liter of culture medium, v/v) over a 11-day period. The highest cell density was obtained in the concentrated mollasse treatment (96.7×103 cells per ml) and the highest specific growth rate obtained in the dilute Conway treatment (15.5 per day). In addition, the highest amount of protein and lipid (39.5% and 8.1%, respectively) was measured in the concentrated beer treatment and the lowest recorded in the concentrated Conway treatment (10.70% and 2.98%, respectively). The highest amount of carbohydrates (28.92%) was obtained in diluted mollasse treatment. Therefore, based on the results of growth rate and biochemical compositions of T. tetrathele, it can be concluded that the beer and mollasse wastes are suitable media for growth of T. tetrathele.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Biochemical composition
  • Beer and Mollasse
  • Growth
  • Tetraselmis tetrathele