اکولوژی، پراکنش و ترکیب جمعیت دیاتومه‌ها در دریاچه سد طالقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در کلیه اکوسیستم‌های آبی جهان دیاتومه‌ها به عنوان شاخص‌های مهم بیولوژیک مطرح‌اند و مدیریت و پایش ساختار جوامع آنها امری ضروری و حیاتی بشمار می‌رود. زیرا، برخی گونه‌های آنها می‌توانند با ایجاد شکوفایی‌های سریع و ناگهانی، کیفیت، سلامت و طعم را در منابع آب شرب به شدت تحت تاثیر قرار دهند و اختلالاتی در روند تصفیه آب پدید آورند. سد طالقان یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب استان تهران است و از این نظر که کیفیت آب به عنوان آب شرب در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد حائز اهمیت است. بنابراین، این مقاله با رویکرد بررسی تنوع گونه‌ای، الگوهای پراکنش مکانی و زمانی دیاتومه‌ها و برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی دریاچه انجام پذیرفت. به این منظور نمونه‌برداری به مدت یک سال از زمستان سال 1393 تا زمستان 1394 از سه ایستگاه در طول دریاچه در سه تکرار و به صورت دوماه یکبار و در مجموع شش بار انجام شد. براساس مطالعات انجام شده بیست جنس و گونه دیاتومه در نمونه‌های آب دریاچه شناسایی شد. در تمام طول دوره نمونه‌برداری، همواره دو گونۀ Cyclotella ocellata و Cyclotella antique – از دیاتومه‌های سنتریک و  ulna Synedra از دیاتومه‌های pennate غالب بودند. بر اساس غلبه سه گونۀ مذکور، مقادیر pH (3/0±4/7) و میزان یون بی کربنات (23±170 میلی گرم در لیتر) در دریاچه طالقان مشخص شد دریاچه دارای آب و بستر آهکی و اندکی قلیایی بود، بر اساس آزمون dbRDA و MDS، مهمترین عوامل موثر بر پراکنش دیاتومه‌های غالب, عمق، بی‌کربنات/فسفات و سیلیس مشخص گردید. همچنین براساس تراکم کل دیاتومه‌ها به نظر می‌رسد دریاچه در شرایط الیگوتروف قرار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecology, Distribution and Composition of Diatoms in Taleghan Reservoir

نویسندگان [English]

  • Rezvan Mousavi Nadushan 1
  • Ehsan Aghajafari 2
1 Associate Professor, Department of Fisher and Marine Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 MSc.Department of Fisher and Marine Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Diatoms have been used as important biological indicators of water ecosystems all around the world, mastering and monitoring of their communities are crucial, because some diatom species may cause sudden/severe blooms, also endangering water safety, quality, odor and taste also cause problems for water treatment plants. Taleghan reservoir (Dam Lake) is one of the most important drinking water sources of Tehran, so it is a worthy ecosystem. Mastering domination of Bacillariophytes (Diatoms), species diversity, spatial, temporal dispersions, also some physical, chemical parameters were investigated. Sampling was performed bimonthly, during an annual program, winter of 1393 to winter of 1394, at three stations in three replicates. Based on this study, 20 genus/species were identified. Cyclotella ocellata, Cyclotella antique as centric diatoms and Synedra ulna as pennate diatoms were three dominant species during all sampling periods. Based on these three dominant species, pH (7.4±0.3) and bicarbonate (170±23mg.l-1) Taleghan reservoir was demonstrated to have calcareous basin and slightly alkaline water, based on dbRDA and MDS analysis, the most important influencing factors on the diatom distribution were exhibited depth, SiO2 and HCO32-/PO3-. Also, based on total density of diatoms, this dam lake can be classified as oligotrophic condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taleghan reservoir
  • Diatom
  • community
  • ecology
  • distribution
Anderson, M.J., Gorley, R.N., Clarke, K.R., 2008. Plymouth: Primer-E. PERMANOVA+ for PRIMER: Guide to software and statistical methods, Plymouth. UK: Primer-E.  214p.
APHA-AWWAWPCF (Eds.)., 2009. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. America Public Health Association. Pennsylvania, Washington.
Belando, M.D., Marín, A., Aboal, M., García-Fernández, A.J., Marín-Guirao, L., 2017. Combined in situ effects of metals and nutrients on marine biofilms: shifts in the diatom assemblage structure and biological traits. Science of the Total Environment 574(-), 381-389.
Bellinger, E.G., Sigee, D.C., 2015. Freshwater algae: identification, enumeration and use as bioindicators. John Wiley & Sons. 296 p.
Bere, T., Mangadze. T., Mwedzi, T., 2016. Variation partitioning of diatom species data matrices: Understanding the influence of multiple factors on benthic diatom communities in tropical streams. Science of the Total Environment 566(-),1604-1613.
Calliari, D., Tolotti. M., Corradini, F., 2006. Littoral distribution of dinoflagellates in Lake Tovel (Trentino, Italy). Studi trentini di scienze naturali - Acta biologia Suppl 2(-), 341-350.
Celekli, A., Külköylüoğlu, O., 2007. On the relationship between ecology and phytoplankton composition in a karstic spring (Cepni, Bolu). Ecological Indicators 7(2), 497-503.
Çentin, A.K., Şen, B., 2004. Seasonal distribution of phytoplankton in Orduzu dam lake (Malatya, Turkey). Turkish Journal of Botany 28(3),279-285.
Fernández, M., Maidana, N.I., Ponce, J.F., Oría, J., Salemme, M., Coronato, A., 2018. Palaeoenvironmental conditions for human settlement at the Fuegian steppe (Argentina) based on diatom analysis. Lake Arturo as a case study. Journal of Archaeological Science: Reports 18.775-781.
Forsström, L., Sorvari. S., Korhola, A., Rautio, M., 2005. Seasonality of phytoplankton in subarctic Lake Saanajärvi in NW Finnish Lapland. Polar Biology 28(11), 846-861.
Guinder, V.A., López-Abbate, M.C., Berasategui. A.A., Negrin, V.L., Zapperi, G., Pratolongo. P.D., Severini. M.D.F. and Popovich. C.A., 2015. Influence of the winter phytoplankton bloom on the settled material in a temperate shallow estuary. Oceanologia 57(1), 50-60.
Holopainen, A.L., Letanskaya. G.I., 1999. Effects of nutrient load on species composition and productivity of phytoplankton in Lake Ladoga. Boreal environment research 4(3), 215-227.
Kupe, L., Poçi, A., Miho, A., Hübener, T., 2010. Microscopic algae from karst lakes of Dumre region (Central Albania). Botanica Serbica. 34(2).
Mitamura, O., Khadbaatar, D., Ishida, N., 2010. Comparative investigation of chemical and biological characteristics in waters and trophic state of Mongolian lakes. Limnology 11(1),17-30.
 Negro, A.I., De Hoyos, C., 2005. Relationships between diatoms and the environment in Spanish. Limnetica 24(1-2),133-144.
 O’Driscoll, C., de Eyto, E., Rodgers, M., O’Connor, M., Xiao, L., 2012. Diatom assemblages and their associated environmental factors in upland peat forest rivers. Ecological Indicators 18(-), 443-451.
Oeding, S., Taffs, K.H., 2017. Developing a regional diatom index for assessment and monitoring of freshwater streams in sub-tropical Australia. Ecological Indicators 80,135-146.
 Onitsuka, G., Shikata, T., Kitatsuji, S., Abe, K., Yamamoto, T., Ochiai H,Matsuo, H., 2016. Factors influencing maintenance and decline of adiatom bloom in the Yatsushiro Sea,Japan. Journal of Physical Oceanography 72(-),617–627.
 Prescott, G.W., 1970. How to know the fresh water algae, WC Brown Dubuque, 272 p. 
 Pugnetti, A., Bettinetti, R., 1999. Biomass and species structure of the phytoplankton of a high mountain lake (Lake Paione Superiore, Central Alps, Italy). Journal of Limnology 58(2),127-130.
 Piano, E., Falasco, E., Bona, F., 2017. How does water scarcity affect spatial and temporal patterns of diatom community assemblages in Mediterranean streams. Freshwater Biology 62(7),1276-1287.
Costa, L.S., Huszar, V.L.M., Ovalle, A.R., 2009. Phytoplankton functional groups in a tropical estuary: hydrological control and nutrient limitation. Estuaries and Coasts 32(3),508-521.
Romero, O.E., Fischer, G., 2017. Shift in the species composition of the diatom community in the eutrophic Mauritanian coastal upwelling: Results from a multi-year sediment trap experiment (2003–2010). Progress in oceanography 159, 31-44.
Soylu, E.N., and Gönülol, A., 2010. Functional classification and composition of phytoplankton in Liman Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,10(1), 53-59.
Teittinen, A., Kallajoki, L., Meier, S., Stigzelius, T., Soininen., J., 2016. The roles of elevation and local environmental factors as drivers of diatom diversity in subarctic streams. Freshwater Biology 61(9),1509-1521.
Tolotti, M., 2001. Phytoplankton and littoral epilithic diatoms in high mountain lakes of the Adamello-Brenta Regional Park (Trentino, Italy) and their relation to trophic status and acidification risk. Journal of Limnology 60(2),171-188.
Vasiljević, B., Simić, S.B., Paunović, M., Zuliani, T., Krizmanić, J., Marković, V., Tomović, J., 2017. Contribution to the improvement of diatom-based assessments of the ecological status of large rivers–The Sava River Case Study. Science of the Total Environment 605 (-), 874-883.
Venkatachalapathy, R., Karthikeyan, P., 2013. A taxonomic and morphological study of fresh water Diatom species Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg in Cauvery River at Bhavani region, Tamil Nadu, India. International Research Journal of Environmental Sciences 2(11),18-22.
Wetzel, R.G., 2001. Limnology: lake and river ecosystems. Gulf professional publishing. 1006p.
Winder, M., Reuter, J.E., Schladow, S.G., 2009. Lake warming favors small-sized planktonic diatom species. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276(1656), 427-435.
Yıldız, A., Gürel. A., Dursun, Y.G., 2017. Diatom community and palaeo environmental properties of Karacaören diatomite deposits (Nevşehir, Central Anatolia, Turkey). Journal of African Earth Sciences 134, 276-291.
Yilmaz, N., 2013. Phytoplankton composition of Sazlidere Dam lake, Istanbul, Turkey. Maejo International Journal of Science and Technology 7(2).203.
Zhang, S., Pei, H., Wei, J., Zhu, Y., Wang, Y., Yang, Z., 2019. The seasonal and spatial variations in diatom communities and the influence of environmental factors on three temperate reservoirs in Shandong province, China. Environmental Science and Pollution Research 26(24), 24503-24515.
Zhao, Y., Yu, J., Su, M., An, W., Yang, M., 2013. A fishy odor episode in a north China reservoir: occurrence, origin, and possible odor causing compounds. Journal of Environmental Sciences 25(12), 2361-2366.