اثرات مکمل سازی جیره غذایی با ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی مایع تخمدانی و کارایی تولیدمثلی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

2 دانشیار گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

3 استادیار گروه شیمی تجزیه-کروماتوگرافی، جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی، ارومیه ایران

چکیده

در تحقیق حاضر اثرات افزودن ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا در جیره غذایی بر برخی فراسنجه­های بیوشیمیایی مایع تخمدانی (پروتئین کل، آنزیم‌های ACP، ALP، LDH و AST) و کارایی تولیدمثلی (هماوری نسبی و درصد لقاح) در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) بررسی شد. بدین منظور 9 جیره آزمایشی مختلف ترکیبی از سطوح 0، 300 و 700 میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین C، 0، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم آستازانتین و 0، 6 و 9 درصد لسیتین سویا (C0A0L0، C300A50L0، C700A100L0، C0A50L6، C300A100L6، C700A0L6، C0A100L9، C300A0L9، C700A50L9) ساخته شد و مولدین (05/0±51/2 کیلوگرم) به‌مدت چهار ماه تغذیه شدند. پس از حصول رسیدگی جنسی و تخم‌کشی، مایع تخمدانی برای سنجش فراسنجه­های بیوشیمیایی جدا و تخمک برای بررسی کارایی تولیدمثلی استفاده شد. بررسی‌ نتایج نشان داد که میزان پروتئین کل مایع تخمدانی در تیمارهای C300A100L6، C700A50L9، C700A0L6، C0A100L9 و C300A0L9 افزایش معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0>p). همچنین کمترین مقادیر LDH در تیمارهای C300A100L6، C0A100L9 و C0A50L6 بدست آمد که با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0>p). تیمارهای C700A0L6 و C0A100L9 دارای کمترین مقادیر AST و بیشترین مقادیر ALP بودند که با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0>p). بالاترین هماوری نسبی و درصد لقاح در تیمارهای C0A100L9 و C300A100L6 مشاهده شد که اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشت (05/0>p). به طور کلی می‌توان بیان کرد افزودن همزمان سطح 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین C با مقادیر 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم استازانتین و 6 درصد لسیتین منجر به کاهش آنزیم‌های AST و LDH در مایع تخمدانی و بهبود هماوری نسبی و درصد لقاح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary supplementation of vitamin C, astaxanthin and soybean lecithin on some biochemical indices of ovarian fluid and reproductive performance in Caspian brown trout broodstocks (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • Faraz Panjvini 1
  • Kourosh Sarvi moghanlou 2
  • Raheleh tahmasebi 3
  • Ahmad Imani 2
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Analytical chemistry-Chromatography, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of different levels of dietary supplementation with vitamin C, astaxanthin and lecithin on some biochemical indices of ovarian fluid (Total protein, ACP, ALP, LDH and AST enzymes) and reproductive performance (fecundity and fertilization rate) of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) were investigated. For this purpose, nine experimental diets were formulated and supplemented with different combinations of vitamin C at levels of 0, 300 and 700 mg kg-1 diet, astaxanthin at levels of 0, 50 and 100 mg kg-1 diet and soybean lecithin at levels of 0, 6 and 9% (C0A0L0, C300A50L0, C700A100L0, C0A50L6, C300A100L6, C700A0L6, C0A100L9, C300A0L9, C700A50L9) and broodstocks (2.51±0.05 kg) were fed for four months. After maturation and stripping, ovarian fluid was separated for biochemical indices and oocytes used for reproductive performance. Based on the results, a significantly increase was observed in the total protein content of ovarian fluid of fish fed with the treatments C300A100L6, C700A50L9, C700A0L6, C0A100L9 and  C300A0L9 compared to the control (p<0.05). Also, the lowest LDH ​​were obtained in treatments C300A100L6, C0A100L9 and C0A50L6, which were significantly different from the control (p<0.05). Treatments C700A0L6 and C0A100L9 had the lowest AST ​​and the highest ALP values, both of which were significantly different from the control (p<0.05). The highest fecundity and fertilization rate were observed in C0A100L9 and C300A100L6 treatments which were significantly different from the control (p<0.05). In conclusion, dietary supplementation of 300 mg kg-1 vitamin C with 100 mg kg-1 astaxanthin and 6% lecithin led to a decrease in AST and LDH enzymes activity and improvement of fecundity and fertilization rates.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astaxanthin
  • Reproductive performance
  • Soybean lecithin
  • Salmo trutta caspius
  • Ovarian fluid
  • Vitamin C