تأثیر غذایی روتیفر غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و کیفیت لاشۀ لارو ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف غنی­سازی روتیفر با جلبک‌های میکروسکوپی به منظور تأثیر غذایی آن بر شاخص‌های رشد و افزایش بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام گردید. در راستای انجام این بررسی از ﺟﻠﺒﻚ­ﻫﺎی کلرلا((Chlorella vulgaris و جلبک سندسموس
(Scenedesmus quadricauda) جهت تغذیه روتیفر Brachionus plicatilis استفاده شد. تراکم سلول‌های جلبک جهت تغذیه روتیفر 107× 5 سلول در میلی­لیتر بود. در هر مخزن 60 لیتری تعداد 30 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) ذخیره گردید. تغذیه لارو‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به ترتیب در تیمار 1 با روتیفر غنی­شده با جلبک کلرلا، در تیمار 2 با روتیفر غنی­شده با جلبک سندسموس و در تیمار 3 با روتیفر غنی­شده با ترکیبی از جلبک‌های کلرلا و سندسموس (به نسبت 50 درصد) انجام شد. تغذیه لارو­ها در گروه شاهد با استفاده از غذای تجاری انجام گردید. حداقل میانگین (± انحراف معیار) وزن لارو در روز 14 و 21 در گروه شاهد به ترتیب به مقدار51/2± 66/409 و 93/4 ± 66/594 میلی­گرم و حداکثر وزن در روز 21 در تیمار 3 به میزان50/7 ± 33/694 میلی­گرم بود. در بررسی­های آماری، شاخص‌های نرخ رشد ویژه، نرخ تبدیل غذایی، نرخ کارایی پروتئین و نرخ بقاء نیز در تیمار‌های 1، 2 و 3 دارای اختلاف معنی­دار بودند (05/0P<). نتایج حاصل از بررسی بیو شیمیایی لاشۀ لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در روز 21 حاکی از تفاوت معنی­دار در شاخص‌های پروتئین خام و چربی خام در تیمار‌های 1 و 3 بود (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از روتیفر غنی شده با جلبک کلرلا و ترکیب جلبک‌های کلرلا و سندسموس می‌توان شاخص‌های رشد و بقاء لاروهای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using rotifers enriched with microscopic algae on growth indices, survival and quality of rainbow trout body (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Erfan Salamroodi 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Kamran Rezaei Tavabe 3
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to enrich the rotifer with microscopic algae as a feed in order to investigate their effects on growth indices and survival rates of rainbow trout larvae. For this purpose, Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda were used as foods, separately and together, for feeding the rotifer Brachionus plicatilis. In treatment 1, the larvae fed the enriched rotifers with chlorella, in treatment 2 fed the enriched rotifers with Scenedesmus algae and in treatment 3, fed the enriched rotifers with a combination of chlorella and Scenedesmus (50%). The control was performed using commercial feed. The density of algae cells per milliliter of water kept at 10 × 107 cells in each medium. In each experimental unite, a 60 liter of fish tank, 30 rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were stored. The mean (± SD) larvae weight reached to 409.66 ± 2.51 and 594.66 ± 4.93 mg on days 14 and 21 in the control group and the maximum weight was 694.33 ± 7.50 mg on day 21 in treatment 3. The specific growth, feed conversion ratio and protein efficiency and survival rates were also significantly different among treatments 1, 2 and 3 (P <0.05). The body composition analysis showed significant (P <0.05) differences in crude protein and crude fat indices in treatments 1 and 3 on day 21. The results of this experiment showed that the enriched rotifers with Chlorella and a combination of Chlorella and Scenedesmus could significantly improve the growth and survival indices in Larvae of Rain bow trout.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifer
  • Chlorella
  • Scenedesmus
  • Larvae
  • Rainbow trout