اثر پودر جلبک قرمز دریای خزر(Laurencia caspica) بر رشد، فراسنجه‌های خونی، سرمی و پاسخ‌های ایمنی بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) آلوده‌شده با آئروموناس هیدروفیلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 دکتری، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر جلبک قرمز دریای خزر (Laurencia caspica) به عنوان ترکیب طبیعی افزایش­دهنده ایمنی در بچه­ماهیان کپور معمولی بود. جلبک­ها پس از جمع آوری از دریای خزر و تبدیل به پودر خشک، با سطوح صفر، 1، 2 ، 3 و 4 درصد به جیره غذایی ماهیان به مدت 60 روز اضافه شدند. نتیجه فراسنجه­های رشد نشان داد وزن نهایی، افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در تیمارهای حاوی 2، 3 و 4درصد پودر جلبک در مقایسه با شاهد افزایش یافت (05/0P<) و بیشترین افزایش وزن بدن در گروه 3درصد مشاهده شد. بیشترین تعداد گلبول سفید در گروه 3 و4 درصد و گلبول قرمز در تیمار  3  درصد پودر جلبک مشاهده شد (05/0>P). بیشترین مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه­شده با جیره­های حاوی 3 و 4 درصد پودر جلبک بدست آمد (05/0>P). علاوه بر این، کمترین مقدار کلسترول و بیشترین مقدار پروتئین کل در ماهیان تغذیه­شده با جیره­های حاوی 2، 3 و 4 درصد پودر جلبک در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد (05/0>P). با افزودن پودر جلبک آنزیم­های کبدی آسپارتات ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز روند کاهشی نشان دادند (05/0>P). فعالیت کمپلمان ACH50 با افزایش سطح پودر جلبک جیره افزایش، یافت به­طوریکه بیشترین مقدار آن در 3 و 4 درصد جلبک مشاهده گردید (05/0>P). همچنین، 3 درصد پودر جلبک منجر به افزایش معنی­دار لیزوزیم در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد (05/0>P). رویارویی ماهیان با باکتری A. hydrophila افزایش بازماندگی (بیش از 40 درصد بازماندگی) را در ماهیان تغذیه­شده با 2، 3 و 4 درصد پودر جلبک نشان داد (05/0>P). در مجموع، افزودن 3 درصد پودر جلبک L. caspica به جیره بچه­ماهیان کپور معمولی به منظور بهبود کارایی رشد، فاکتورهای خونی و ایمنی و افزایش مقاومت در برابر A. hydrophila توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Caspian Sea Red Macroalgae, Laurencia caspica powder on growth, hematological parameters, serum and immune responses of common carp (Cyprinus carpio) fry infected with Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • farid firouzbakhsh 1
  • Khosrow Janikhalili 2
  • Batoul adhami 2
1 Associated prof, Department of fisheries, Faculty of animal science and fisheries, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Ph.D. Department of Fisheries, Faculty of animal science and fisheries, Sari Agricultural Sciences and natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of Caspian red algae (Laurencia caspica) as natural originated immunostimulant in common carp fry. Algae were collected from Caspian sea and supplemented to diet in different levels of 0, 1, 2, 3 and 4 percent for 60 days. Results of growth parameters indicated an increase in final weight, and specific growth rate in fish fed 2, 3 and 4% algae powder (AP) comparing to control (P<0.05). The numbers of white blood cells and red blood cells were higher in diet containing 3 and 4% AP than those of control and 1% AP. The highest levels of hemoglobin and hematocrit were found in fish fed diet containing 3 and 4% AP. Moreover, fish fed 2, 3 and 4% AP demonstrated lower cholesterol and higher total protein among groups. Hepatic enzymes such as aspartate transaminase, alanine transaminase and alkaline phosphatase displayed a decreasing trend by addition of AP. Alternative complement pathway improved by increasing AP level as the highest value observed in 3 and 4% AP. Also, diet containing 3% AP led to significantly increase lysozyme when compared to other diets. Fish bacterial challenging with A. hydrophila showed increasing survival (more than 40%) in fish received 2, 3 and 4% AP. Overall, administration of 3% L. caspica powder to diet of common carp fry is advised in order to improve growth performance, hematological and immune indices and resistance against A. hydrophila.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red algae
  • Immunostimulant
  • Aeromonas hydrophila
  • Lysozyme
  • common carp