مطالعه برخی ویژگی‌های ریخت‌سنجی، تولیدمثلی و تغذیه‌ای قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta) در رودخانه طالقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی،گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران

3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، کرج، ایران

چکیده

در طی سال 1397 به‌منظور بررسی برخی شاخص‌های زیست‌شناختی از جمله بررسی رابطه طول-وزن، شاخص وضعیت، هماوری، تعیین سن و ویژگی‌های ریخت‌شناختی گونه قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta) تعداد 38 نمونه در سه ایستگاه بالادست شامل نهرهای گراپ، گته‌ده و ده‌در (سرشاخه رودخانه طالقان) صید شد. تعدادی از نمونه‌ها پس از ثثبیت در فرمالین بافری به آزمایشگاه منتقل شدند و با استفاده از کولیس دیجیتال تعداد 29 صفت ریخت‌سنجی و هفت صفت شمارشی اندازه­گیری و سنجش شدند و با توجه به اهمیت حفاظتی این گونه با ارزش، ریخت‌سنجی تعدادی از نمونه‌ها نیز ازروی تصاویر با استفاده از نرم‌افزار ImageJ انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های صید شده در 4 گروه سنی 1، 2، 3 و 4 ساله بودند. بیشترین فراوانی را گروه سنی یک ساله با 7/73 درصد و کمترین فراوانی را گروه 4 ساله با 6/2 درصد داشت. نسبت جنسی نیز (نر) 8/1 :(ماده) 1 به دست آمد. براساس نتایج، رابطه بین طول-وزن به صورت 39/2X0004/0 =Y به‌دست آمد. شاخص فاکتور وضعیت نیز در دامنه 71/0 تا 26/1 بود. دامنه هم‌آوری مطلق جمعیت طالقان 379-168 به‌دست آمد. در بررسی عادات غذایی این گونه نیز طیف وسیعی از ماکروبنتوزها مشاهده شد که نشان‌دهنده وابستگی غذایی به غذاهای در دسترس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some morphometric, reproductive and feeding traits, of Salmo trutta in Taleghan River

نویسندگان [English]

  • Soheil Eagderi 1
  • Atta Mouludi-Saleh 2
  • Mohammad Mahmoudi 3
1 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Ph.D. student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Environmental Protection Alborz Province.
چکیده [English]

In 2018, in order to study a few biological characteristics, including length-weight relationship, condition factor, fecundity, age frequency, and morphological characteristics of Salmo trutta, a total of 38 specimens were collected in three upstream stations, Grap, Gathedeh, and Dehdar (tributaries of the Taleghan River). Some of the collected samples were transferred to the laboratory after fixation in the buffer 10% formalin and 29 morphometric and seven meristic traits were measured and counted, respectively. In addition, based on the conservation importance of the studied species, a number of morphometric traits of the few specimens were analyzed using the acquired high-quality pictures by ImageJ software. The results showed that the samples have 4 age groups, including 1, 2, 3, and 4 years old. The highest and lowest frequency was one-year-old group with 73.7% and 4 with 2.6%, respectively. The sex ratio was 1.8 (male): 1 (female). Based on the results, the length-weight relationship was obtained as Y = 0.0004x2.39. The condition factor was in the range of 0.71 to 1.26, as well as absolute fecundity of the Taleghan population was 168-379. In investigating the feeding habits, a wide range of macrobenthos was observed, indicating its dependence on available food items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta
  • Taleghan
  • Morphometric
  • Condition factor
  • Biology