برآورد شاخص‌ فراوانی نسبی ماهی مرکب عمانی و اسکوئید پشت ارغوانی در تلاش صیادی با ترال طناب‌دار در غرب دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 کارشناس دفتر امور صید و صیادی، سازمان شیلات ایران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به برآورد شاخص فراوانی نسبی اسکوئید پشت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی همچنین ارزیابی تأثیر عمق، مسافت و زمان صید در روز (قبل یا بعد از ظهر) بر آن­ها اختصاص یافته است. نمونه­برداری در غرب دریای عمان در فصل بهار 1398 صورت پذیرفت. عمق آب 208 تا 285 متر بود. شناور مورد استفاده کشتی صید صنعتی فانوس ماهیان بوده و ابزار نمونه­برداری تور ترال طناب­دار که با تکنیک صید در ستون آب (حداکثر 6 متر فاصله پانل تحتانی از بستر) فعالیت می­کرد. مطابق مشاهدات میدانی، میانگین شاخص صید درواحد تلاش اسکوئید پشت ارغوانی و ماهی مرکب عمانی بر اساس وزن به ترتیب 22/7584 و 016/1345 گرم/ساعت و بر اساس تعداد به ترتیب 062/19 و 250/18 تعداد/ساعت برآورد گردید. براساس مدل­های منتخب، متغیرهای عمق و مسافت تاثیر معنی­داری بر صید در واحد تلاش اسکوئید پشت ارغوانی داشتند (05/0P<). با افزایش عمق و مسافت، میزان صید در واحد تلاش گونه اسکوئید افزایش یافت. اما براساس نتایج بدست آمده تاثیر معنی­داری از متغیرهای مورد بررسی بر شاخص فراوانی نسبی ماهی مرکب عمانی مشاهده نشد. با در نظر داشتن فقدان پژوهش کافی در این زمینه و با توجه به دورریز بودن این گونه­ها درآب­های ایران، نیاز به تحقیقات گسترده­تر به منظور مدیریت ذخایر آن­ها در پهنه آبی دریای عمان احساس می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of the relative abundance index for Oman cuttlefish and Purpleback flying squid by effort of the rope trawl on West of the Gulf of Oman

نویسندگان [English]

  • seyed yousef paighambari 1
  • Reza Badali 2
  • parviz zare 3
  • Reza Abbaspour Naderi 4
1 Ph.D. Student of Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D. student, Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor of Fishing and Exploitation Department, College of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Expert of capture and Fishery Office, Iranian Fisheries Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study estimated relative frequency index of Purpleback flying squid and Oman cuttlefish also evaluated the effect of depth, distance, and time of capture (before & after noon) on them. Sampling was in the west of the Gulf of Oman at the spring of 2019. The depth of the Gulf was 208 to 285 meters. The vessel used was an industrial Myctophid trawler and the sampling gear was a rope trawl that operated with the fishing technique in a water column (the bottom panel was maximum 6 meters higher than the bottom of the Gulf). According to field observations, the average catch per unit of effort index in Purpleback flying squid and Oman cuttlefish was estimated to be 7584.22 and 1345.066 gram / hour based on weight and 19.062 and 18.250 number / hour based on number, respectively. Based on the selected models, the variables of depth and distance had a significant effect on catch per unit of effort for Purpleback flying squid (P<0.05). With increasing depth and distance, the catch per unit of effort for squid increased. However, based on the results, no significant effect of the studied variables on the relative abundance index of Oman cuttlefish was observed, given the lack of sufficient research on this theme and the discard caught of these species in Iranian waters, more extensive research to manage their stock in the Gulf of Oman is a need.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catch Per Unit Effort (CPUE)
  • Cephalopoda
  • Depth
  • Generalized Linear Model (GLM)
  • Myctophid trawl