اثر شرایط نوری دوره انکوباسیون بر تخم مولدین قزل‌آلای رنگین کمان تغذیه شده با سطوح مختلف اسکوربیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل

10.22059/jfisheries.2022.337019.1309

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شرایط نوری بر انکوباسیون تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان که با سطوح مختلف اسکوربیک اسید تغذیه شده بودند انجام شد. به این منظور، تعداد 54 عدد مولد ماده قزل آلا با وزن متوسط 5/1 ± 812 گرم به حوضچه‌هایی با ابعاد 75/0 × 5/1 × 1 متر و حجم آبگیری 910 لیتر (هر حوضچه 6 مولد) معرفی گردیدند. مولدین به مدت 16 هفته با سه جیره غذایی حاوی صفر، 100 و 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا اسکوربیک اسید از نوع ال- اسکوربیل- 2- پلی فسفات تغذیه شدند. در پایان هفته 16، تعداد 4 مولد از هر تکرار تخم‌کشی و لقاح طبق روش مرسوم انجام شد. انکوباسیون تخم‌ها تحت شرایط نوری تاریکی و نور دائم سپری شد. نتایج به دست آمده حاکی از معنی‌دار بودن اثر اسکوربیک اسید بر هم‌آوری کاری (001/0>p) و نیز وجود اثر متقابل بین اسکوربیک اسید و نور و همچنین معنی‌دار بودن این اثر در شاخص درصد چشم‌زدگی بود (001/0>p). در خصوص درجه-روز تا مرحله چشم‌زدگی، نتایج نشانگر عدم وجود اثر متقابل بود (777/0 = p). همچنین، در رابطه با درجه-روز تا مرحله تبدیل به آلوین نیز نتایج نشان از عدم وجود اثر متقابل و تفاوت معنی‌دار بود (145/0 = p). نتایج این مطالعه نشان‌ داد تغذیه مولدین قزل‌آلا با جیره حاوی 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم اسکوربیک اسید نسبت به جیره-های شاهد و حاوی 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم اسکوربیک اسید منجر به بهبود شاخص‌های تولیدمثل گردید. همچنین، در جیره 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم اسکوربیک اسید و تاریکی، درصد تخم چشم زده نسبت به دو تیمار دیگر و شرایط نور دائم به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p). نتایج این مطالعه نشان‌دهنده ضرورت تغذیه مولدین قزل‌آلا با مقادیر بالای اسکوربیک اسید جهت دستیابی به کارایی تولیدمثل بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of light conditions during the incubation period on eggs of rainbow trout brooders fed with different levels of dietary ascorbic acid

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Abdolali Rahdari 2
1
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of light conditions on incubation of rainbow trout eggs fed with different levels of ascorbic acid. For this purpose, 54 trout brooders (812 ± 1.5 g) were introduced into the tanks with dimensions of 1.5 × 1.5 × 1 m and a volume of 910 liters (6 fish per each tank). Fish brooders were fed three diets containing 0, 100 and 1000 mg/kg of L-ascorbyl-2-polyphosphate for 16 weeks. At the end of the experimental period, the oocytes of 4 fish from each replicate were taken. The eggs were incubated under absolute darkness and constant light. The results showed that the effect of ascorbic acid on work fecundity was significant (p<0.001) and that there was an interaction between ascorbic acid and light and its effect on the percentage of eyed eggs (p<0.001). Regarding the degree-day up to the eyed stage, the results showed no interaction among treatments (p = 0.777). Moreover, in relation to the degree-day up to the stage of alevin, the results showed no interaction among treatments (p = 0.145). The results of this study showed that feeding with a diet containing 1000 mg/kg ascorbic acid compare to control and 100 mg/kg ascorbic acid diets leads to improved reproductive indices. Also, in the diet of 1000 mg/kg ascorbic acid and darkness, the percentage of eyed eggs compared to the other two treatments and constant light conditions increased significantly (p<0.05). The results of this study indicate the necessity to feed trout breeders with high levels of ascorbic acid to achieve higher reproductive efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout egg
  • Reproduction
  • Vitamin C
  • Light
  • Incubation