بهینه سازی استفاده از عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس در کاهش اکسیداسیون روغن ماهی تون زرد‌باله با استفاده از آنالیز سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

10.22059/jfisheries.2022.342004.1326

چکیده

هدف از این مطالعه، بهینه ­سازی شرایط استخراج عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس (Tetraselmis suecica) تحت شرایط دمایی 50، 70 و 90 درجه سانتی ­گراد، به مدت 20، 70 و 120 دقیقه بود. تعیین نسبت مادة خشک به حلال 10، 20 و 30 میلی­ لیتر بر گرم و سپس بررسی تأثیر افزودن عصاره هیدروالکلی جلبک­ تتراسلمیس در غلظت­ های 0، 350، 550 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر به روغن ماهی تون زرد‌باله (Thunnus albacares) در طول 56 روز نگهداری نیز انجام شد. بالاترین درصد مهار رادیکال­ های آزاد با 69/19 درصد در زمان 120 دقیقه، دمای استخراج 50 درجه سانتی­ گراد و نسبت 30 میلی­لیتر بر گرم حلال به مادة خشک اندازه­ گیری شد. عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس به‌ترتیب حاوی 25/12 میلی‌گرم/گرم اکی‌والان اسید گالیک از ترکیبات فنولی و 0/05±0/85 میلی‌گرم/گرم اکی‌والان کوئرسیتین ترکیبات فلاونوئیدی بود. بالاترین قدرت آنتی ­اکسیدانی در غلظت 1000 میلی‌گرم/لیتر عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس (0/16±81/14 درصد) اندازه ­گیری شد که بالاتر از قدرت آنتی ­اکسیدانی BHT با غلظت 0/01 درصد (0/18±60/24 درصد) بود. تیمار شاهد، بالاترین و تیمار روغن ­ماهی تون زرد باله حاوی 1000 میلی‌گرم/لیتر عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس، کمترین سطح شاخص­ های اکسیداسیون (پراکسید، تیوباربیتیوریک­­اسید و p-آنیسیدین) را داشتند. نتایج آزمایش ­های کینتیکی، عامل حفاظتی، قدرت آنتی ­اکسیدانی و دورة القاء را در هر سه غلظت عصاره­ هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس بالاتر از شاهد و BHT نشان داد. یافته­ های این آزمایش نشان داد که تیمارهای حاوی سه غلظت 350، 550 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر عصاره­ هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس شاخص یا عامل حفاظتی و قدرت آنتی­ اکسیدانی بالاتری در مقایسه با BHT دارد و این عصاره می ­تواند جایگزین ترکیبات سنتتیک یا کارخانه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizating the use of hydroalcoholic extract of Tetraselmis suecica algae in reduction of yellowfin tuna oil oxidation using response surface analysis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sharifiasl 1
  • Laleh Roomiani 2
1 M.Sc. Student, Department of Chemical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to optimize the extraction conditions of hydroalcoholic extract of Tetraselmis suecica under 50, 70 and 90°C, duration 20, 70 and 120min and dry matter to solvent ratio of 10, 20 and 30 mL/g.  The effect of adding hydroalcoholic extract of Tetraselmis algae at concentrations of 0, 350, 550 and 1000ppm to Thunnus albacares oil were investigated during 56 days of storage as well. The highest percentage of free radical scavenging of 69.19% was measured at 120min, extraction temperature of 50°C and ratio of 30 mL/g solvent to dry matter. The hydroalcoholic extract of Tetraselmis contained 25.15 mg/g GAE phenolic compounds and 0.85±0.05mg/g QE flavonoid compounds, respectively. The highest antioxidant power was measured at a concentration of 1000ppm of hydroalcoholic extract of Tetraselmis algae (81.14±0.16 %) which was higher than the antioxidant power of BHT with a concentration of 0.01% (60.24±0.18%). The control treatment had the highest and the yellowfin tuna oil treatment containing 1000ppm hydroalcoholic extract of Tetraselmis had the lowest level of oxidation indices (peroxide, thiobarbituric acid and p-anisidine). The results of kinetic experiments, protective factor, antioxidant power and induction period (IP) in all three concentrations of hydroalcoholic extract of Tetraselmis were higher than control and BHT. The results showed that treatments containing three concentrations of 350, 550 and 1000ppm hydroalcoholic extracts of Tetraselmis algae had a higher protective factor and antioxidant power compared to BHT and this extract could replace synthetic compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Optimization"
  • "Oil oxidation"
  • "Tetraselmis algae"
  • "Response Surface Analysis"
  • "Yellowfin tuna oil"
Alavi, N., Golmakani, M.T., 2017. Improving oxidative stability of olive oil: Incorporation of Spirulina and evaluation of its synergism with citric acid. Grasas Y Aceites 68(1), 1-11.
Antolovich, M., Prenzler, P.D., Patsalides, E., McDonald, S., Robards, K., 2002. 3. Methods for testing antioxidant activity. Analyst 127(1), 183-198.
AOAC, 1990. Official methods of analysis. AOAC, Arlington, VA: Washington DC, USA.
AOAC, 2002. Official methods of analysis of the association of the official analysis chemists. Association of Official Analytical Chemists, (14th ed.), Washington, DC New
Babakhani, Lashkan A., Rezaei, M., Rezaei, K., Seifabadi, S.J., 2012. Optimization of extraction of antioxidant compounds in microwave-assisted extracts of brown algae Sargassum angustifolium. Fisheries 65(3), 243-255. (In Persian)
Babakhani Lashkan, A., Nahvi, Z., 2016. Optimization of extraction of antioxidant compounds of brown algae (Sargassum angustifolium) with heat reflux. Aquatic Exploitation and Breeding 5(3), 14-1. (In Persian)
Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C., 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology 28(1), 25-30.
Christie, W.W., 1973. Lipid analysis: isolation, separation, identification and structural analysis of lipids. Oxford: Pergamon. 261 p.
Colla, L., Bertol, C.D., Ferreir, D.J., Bavaresco, J., Costa, J.A.V., Bertolin, T.E., 2017. Thermal and photo-stability of the antioxidant potential of Spirulina platensis powder. Brazilian Journal of Biology 77 (2), 332-339.
Deng, R., Chow, T., 2010. Hypolipidemic, antioxidant and anti-inflammatory activities of microalgae Spirulina. Cadiovascular Therapeutics 28(4), 33-45.
Frankel, E.N., 2012. Lipid Oxidation. Cambridge, UK, Woodhead Publishing Limited, 470 p.
Golmakani, M., Moosavi-Nasab, M., Keramat, M., Mohammadi, M.A., 2018.  Arthrospira platensis extract as a natural antioxidant for improving oxidative stability of common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) oil.  Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18(11), 1315-1323
Grassi, T., Sedlacek- Bassani, J., Ponsano, E., 2020. Oxidative stability of tilapia feeds containing Saccharomyces cerevisiae and Spirulina platensis. Ciência Rural, Santa Maria 50(1), 1-5.
Hras, A.R., Hadolin, K., Knez, Ž., Bauman, D., 2000. Comparison of antioxidative and synergistic effects of rosemary extract with α-tocopherol, ascorbyl palmitate and citric acid in sunflower oil. Food Chemistry 71(2), 229-233.
Jafarpour, A., Sharifi, A., Hosseini, M.H., 2017. Stability and control of oxidation rate of rainbow trout oil in nanocapsules containing clove essential oil (Syzygium aromaticum). Iranian Journal of Fisheries 26(6), 68-57. (In Persian)
Karim, B., Rezaei, M., Bahramifar, G., 2016. A comparision of yield and quality of the oil extracted from common kilka sprat (Clupeonella cultriventris caspia, Svetovidov, 1952) of the Caspian Sea with methods of wet reduction, soxhlet, supercritical fluid and ultrasound. Master's thesis. Tarbiat Modarres University. 121 p.
Keramat, M., Golmakani, M.T., 2016. Effect of Thymus vulgaris and Bunium persicum essential oils on the oxidative stability of virgin olive oil. Grasas Aceites 67(4), 162-170.
Konsoula, Z., Liakopoulou-Kyriakides, M., 2010.  Effect of endogenous antioxidants of sesame seeds and sesame oil to the thermal stability of edible vegetable oils. LWT-Food Science and Technology 43(9), 1379-1386.
Mishra, R., Harish, K., Sharma, B., Sarkar, C., Singh, C., 2018. Thermal oxidation of rice bran oil during oven test and microwave heating. Journal of Food Science and Technology 49(2), 221-227.
Morsy, M.K., Morsy, O.M., Elbarbary, H.A., Saad, M.A., 2018. Enhancing of oxidative stability and quality attributes of olive oil using spirulina (Arthrospira platensis) nanoparticles. LWT - Food Science and Technology 101(2), 444-455.
Namiki, M., 2017. Antioxidant/antimutagens in food. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 29(4), 273-300.
Omidi, S., Sarhadi, H., Shahdadi, F., 2018. Improvement of the oxidative stability of Sesame oil using Spirulina as a natural antioxidant. Journal of Nutrition and Food Security 3(4), 209-217
Pazouki, J., Alijani, A., Tehrani, D., Shokri, M., 2012. Extraction of gelation and oil from skin of three species of Persian Gulf tuna. Fisheries Journal 65(1), 15-25. (In Persian)
Penalver, R., Lorenzo, J., Ros, G., Amarowicz, R. Pateiro, M., Nieto, G., 2020. Seaweeds as a functional ingredient for a healthy diet. Marine Drugs 18(6), 301.
Pinelo, M., Rubilar, M., Jerez, M., Sinerio, J., Josea, N.M., 2005. Effect of solvent, temperature, and solvent-to-solid ratio on the total phenolic content and antiradical activity of extracts from different components of grape pomace. Agricultural and Food Chemistry 53(6), 2111-2117.
Salehi, P., Sonboli, A., Eftekhar, F., Nejad Ebrahimi, S., Yousefzadi, M., 2005. Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activity of the oil and variousextracts of Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (BOISS) RECH.f. from Iran. Biological and Pharmaceutical Bulletin 28(10), 1892-1896.
Samad lui hatn, M., Barzegar Bafrobi, M., 2007. Antioxidant effect of pomegranate phenolic compounds on soybean oil. Agricultural Sciences and Natural Resources 14(4), 193-200
Sharifi Asl, M., Roomiani, L., 2022. Oxidation control of tuna (Thunnus albacares) liver oil using Nannochloropsis oculata extract by a response surface analysis. Iranian Scientific Fisheries Journal 31 (2), 63-81. In Persian.
Silva, F.A., Borges, F., Ferreira, M.A., 2001. Effects of phenolic propyl esters on the oxidative stability of refined sunflower oil. Agricultural and Food Chemistry 49(8), 3936-3941.
Siriwardhana, N., Lee, K.W., Jeon, Y.J., Kim, S.H., Haw, J.W., 2003. Antioxidant activity of Hizikia fusiformisa on reactive oxygen species scavenging and lipid peroxidation inhibition. Food Science and Technology International 9(5), 339-346.
Vieira, T.M.F.S., Marisa, A.B., Regitano-d, A., 2001. Canola oil thermal oxidation during oven test and microwave heating. LWT-Food Science and Technology 34(4), 215-221.
Zhang, B., Ma, L.K., Deng, S.G., Xie, C., Qiu, X.H., 2015. Shelf-life of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) as affected by weakly acid ice electrolyzed water ice-glazing and modified atmosphere packaging. Food Control 51(3), 114-121.