اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی قربانی

مدیریت و سیاستگذاری منابع طبیعی گروه آموزشی شیلات دنشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران

mehghorbaniut.ac.ir

h-index: 11  

سردبیر

غلامرضا رفیعی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghrafieeut.ac.ir
9124622653

h-index: 24  

دبیر تخصصی

علیرضا میرواقفی

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

avaghefiut.ac.ir

h-index: 29  

هادی پورباقر

اکولوژی آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

poorbagherut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسحاق زکی پور

فراوری محصولات شیلاتی دانشیار دانشگاه گیلان

ezakipourgmail.com

دبیر تخصصی

حمید فرحمند

بیوتکنولوژی، ژنتیک استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

hfarahmandut.ac.ir

h-index: 27  

باقر مجازی امیری

فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriut.ac.ir
09123077136

محمدعلی نعمت اللهی

ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

malahiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سعید گرگین

شیلات گروه آموزشی شیلات دانشکده شیلات و محیط زیست- گروه آموزشی شیلات

sgorgingau.ac.ir
07731221218

سید ولی حسینی

شیلات گروه آموزشی علوم و مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

hosseinisvut.ac.ir
07731221218

h-index: 22  

عیسی ابراهیمی درچه

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

e_ebrahimicc.iut.ac.ir

بهرام فلاحتکار

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی -، دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

دبیر تخصصی

مسعود رضایی

فراوری محصولات شیلاتی 'استاد گروه آموزشی شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir
98(11)01144998145

h-index: 42  

اعضای هیات تحریریه

کامران رضایی توابع

شیلات 'گروه شیلات ، دانشکده منابع طبیعی، أانشگاه تهران

krtavabeut.ac.ir
09177070166

h-index: 13  

یزدان مرادی

شیلات عضو هیات علمی موسسه علوم شیلاتی-وزارت جهاد کشاورزی

ymoradyyahoo.com
021-88838259

احمد ایمانی

شیلات استاد دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

a.imaniurmia.ac.ir
09123419319

محمود حافظیه

شیلات معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

jhafeziehyahoo.com
09123419319

سید علی اکبر هدایتی

شیلات عضو هیات علمی گروه آموزسی شیلات، داانشکده شیلات، دانشگاه گرگان

Department of Fisheries, Faculty of Fisheries, University of Gurgan
marinebiology1gmail.com
09131528572