نویسنده = ���������� ���� ������������ ��������
ارزیابی بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان

دوره 65، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 439-446

لاله موسوی ده موردی؛ احسان فامیل محمدی؛ زهرا بهدانی