نویسنده = ������������ ����������������
امکان رقم بندی ماهی های شوریده (Otolithes ruber) و حلواسفید (Pampus argenteus) به کمک فناوری ماشین بینایی

دوره 68، شماره 2، تیر 1394، صفحه 267-286

حسن صفی یاری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمدحسین رئوفت؛ سید مهدی نصیری