نویسنده = ������ ���������������� ������ ��������
مقایسۀ اثر مواد پرکننده در برخی از شاخص‌های کیفی کنسرو ماهی مید (Liza klunzingeri)

دوره 67، شماره 3، آذر 1393، صفحه 393-403

سید محمد قمی بهبهانی؛ مهران جواهری بابلی