نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
تنوع ژنتیکی اردک‌ماهی (Linnaeus, 1758; Esox lucius) در شرق دریای خزر با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 467-477

محمد رضا کلباسی؛ مونا تبرک؛ محمد صادق علوی یگانه