نویسنده = ������������ ��������
تأثیر دوره‌های نوری و شدت نور مختلف بر قابلیت تولید تخم، درصد تخم‌گشایی، زمان رسیدگی جنسی و نسبت جنسی در Acartia clausi

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 383-396

محمدرضا رحیمی بشر؛ مریم یحیی زاده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ مجید راستا؛ حر ترابی جفرودی