نویسنده = �������� ���������������� ����������
استخراج اتانولی و جزءگیری حلال-حلال ترکیبات ضد اکسیدانی جلبک سبز (Enteromorpha intestinalis)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 385-396

الهام هاشم دباغیان؛ مسعود رضائی؛ مهدی طبرسا