نویسنده = ������������ ������ ������������
ارزیابی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 341-350

سید مهرداد حسینی؛ افشین عادلی؛ محسن واحدی