نویسنده = �������������� ������������������2�� ��������������
تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) در استان کردستان با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره‌ای

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 265-273

بهروز میرزایی1؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی2؛ برزان بهرامی کمانگر3*؛ علی ارشدی4