نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر سطوح مختلف شوری بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی سی‌باس آسیایی(Lates calcarifer)

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 331-339

شیرین حامدی؛ روح اله رحیمی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مریم عضدی؛ زهرا سلیمانی