نویسنده = ������������������ ���������������� ������������
بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه های جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium خلیج فارس با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 390-400

نیلوفر آقاجانپور سورکوهی؛ آریا باباخانی؛ مهدی طبرسا