نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانه های شرق استان تهران با استفاده از توالی یابی ژن CO1 میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 236-245

هادی یوسفی سیاهکلرودی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شادی خاتمی