تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانه های شرق استان تهران با استفاده از توالی یابی ژن CO1 میتوکندریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران.

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران.

3 استادیار، گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

خانواده گاماریده از شاخص ترین و متنوع ترین خانواده های راسته دوجورپایان هستند. دوجورپایان غذای اصلی بسیاری از گونه های ماهی هستند و نسبت به آلودگی محیطی حساسیت بالایی دارند، بنابراین دارای اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی می باشند. به دلیل تفاوت در ویژگی های ریخت شناسی و اکولوژیکی گونه های مختلف، گام اول شناسایی گونه های آن هاست. جمع آوری و شناسایی گونه ای جنس Gammmarus در رودخانه های شرق استان تهران، یعنی جاجرود، حبله رود و لار هدف اصلی این مطالعه می باشد. برای این منظور 10 ایستگاه نمونه‌برداری در بخش های مختلف رودخانه های جاجرود، حبله رود و لار انتخاب شد. نمونه برداری به صورت فصلی از مهر ماه 1392 تا تیر ماه 1393 انجام شد. از هر ایستگاه 20 نمونه با استفاده از نمونه بردار درج (dredge) جمع آوری، در الکل اتانول 96 تثبیت و برای انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل گردید. شناسایی با استفاده از کلیـدهای شناسایی موجود تا سطح گونه انجام شد و نتایج نشان داد که همه نمونه ها متعلق به گونه Gammarus komareki می باشند. پس از انجام عملیات شناسایی، بررسی های مولکولی با استخراج DNA، بررسی کیفیت آن، جداسازی ژن میتوکندریایی ناحیه CO1 به وسیله پرایمر یونیورسال تحت شرایط PCR و در انتها توالی یابی انجام شد. پس از انجام توالی یابی نتایج آن با ژن های موجود در بانک جهانی ژن (GenBank) مقایسه شد. سپس توالی های نمونه های مناطق مختلف با هم مقایسه گردید و درخت فیلوژنی ترسیم شد. این تحقیق نشان داد کهG. komareki دارای جمعیت های متنوعی در رودخانه های شرق استان تهران می باشد. با این که از نظر ریخت شناسی تفاوت عمده ای در این جمعیت ها مشاهده نشد. هم چنین فراوانی آن در ایستگاه های مختلف متفاوت بود که بیانگر اختلاف شرایط محیطی رودخانه ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of Gammarus in the East Rivers of Tehran Province using Mitochondrial CO1 Gene Sequences

نویسندگان [English]

  • Hadi Yousefi Siahkalroudi 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Shadi Khatami 3
1 Department of Biology, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Pishva, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biology, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Pishva, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Marine Biology, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Gamaridae is one of the most diversified and prominent family of Amphipoda. This order provides the main food for the most fish species and are so sensitive to environmental pollution, which leads to their ecological and economic importance. However, regarding to high degree in morphological and ecological differences among the different species of the order, the first step to study these group of animals is to identify the species. The main aim of this study was to collect and identify Gammarus species distributed in the rivers of the eastern part of Tehran Province, including Jajrood, Hablehrood and Lar. In order to collecting the samples, ten sampling points in different parts of three rivers were selected. Sampling was carried out seasonally from October 2013 to June 2014. 20 samples were taken from each point by dredge device and kept in ethanol to transfer to the laboratory for further experiments. For identification the samples to species level, some of the available classification keys were applied. The samples were identified by classification key at species level and results showed that all of samples were G. komareki. Then, molecular assessments by DNA extraction, DNA qualification and isolation the mitochondrial gene in COI segment by using universal primers were conducted; at the end of the process was finished by gene sequencing. The obtained sequence was compared by Genbank. The results showed that G. komareki has varied populations in the rivers of eastern part of Tehran province. Although there was no significant morphological difference among the populations, their different abundance revealed the difference in the rivers environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Gammarus
  • Jajrood
  • Hablehrood
  • Lar