دوره و شماره: دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 208-308 
تاثیر استرول های استخراج شده از جلبک قرمز خلیج فارس بر کلاژن سلول های پوست انسان

صفحه 208-215

فاطمه پیشه ورزاد؛ سید ولی حسینی؛ حمید فرحمند؛ ماریانو لاسترا؛ سونیا لوپز