استخوان شناسی جویبارماهی آلتا Paraschistura alta (Nemacheilidae) از حوضه آبریز سیستان، جنوب شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

به واسطه پیچیدگی اعضای خانواده Nemacheilidae به لحاظ آرایه­ شناسی براساس صفات ریختی، محققان به دنبال استفاده از سایر خصوصیات آرایه­ شناختی از جمله استخوان­ شناسی، سعی در ارایه صفات تشخیصی مناسب دارند. از این­رو، این تحقیق با هدف توصیف ساختار استخوان‌شناسی گونه Paraschistura alta به منظور ارائه صفات استخوان­ شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 7 نمونه از حوضه آبریز سیستان جمع­ آوری و پس از شفاف سازی و رنگ آمیزی، ساختار استخوان­ شناسی آن توصیف گردید. بنابر نتایج مطالعه حاضر، گونه P. alta براساس صفات استخوان شناسی شامل میخی شکل بودن استخوان پیش وومر، داشتن تعداد 3 عدد استخوان قاعده آبششی، 10 عدد پتریجیفور باله پشتی، 6 عدد هیپورال، مشبک بودن کیسه شنا و همچنین صاف تا کمی مضرس بودن استخوان فوق عصبی 3 از سایر گونه­ های این جنس در ایران قابل تشخیص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Osteologyical Study of Paraschistura alta (Nemacheilidae) from Sistan Basin, Southeast of Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Noroozei 1
  • Hamed Mousavi-Sabet 2
  • Soheil Eagderi 3
1 M.Sc Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh-Sara, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh-Sara, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to complexity of nemacheilid’s taxonomy based on their morphological characters, researches try to use other proper diagnostic characters such as osteological ones. Hence the current study aimed to describe osteological structures of Paraschistura altato provide its diagnostic osteological characters. For this purpose, seven specimens were collected from the Sistan basin and after clearing and staining, their skeletal structures were examined. According to the results, Paraschistura altacan be distinguished based on some osteological characters, including nail shaped of prevomer, having four basibranchials, 10 pterygiophores, 6 hyporals, aveolar structure of bony swim bladder and straight or somewhat serrated supraneural 3 from other members of this genus in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Freshwater
  • Loach
  • Skeleton
  • Staining