تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس دارچین بر زمان ماندگاری فیش فینگر کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشیار گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس دارچین بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیش فینگر کپور نقره‌ای طی نگهداری در یخچال می‌باشد. فیش فینگرها به­ طور جداگانه در محلول های پوششی کیتوزان (2 درصد)، اسانس دارچین (1/5 درصد) و پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) به مدت یک دقیقه غوطه ور، سپس بسته­ بندی و در یخچال (4 درجه سانتی­گراد) نگهداری شدند. فراسنجه­ های شیمیایی (pH، پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و میکروبی (شمارش باکتری­­ های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری میزان pH، PV، TBA و TVB-N به طور معنی­ داری افزایش یافت (0/05>P). میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرماگرا (PTC) فیش فینگرها هنگام نگهداری در یخچال به­ طور معنی­ داری افزایش یافت (0/05>P). شاخص­ های شیمیایی و میکروبی تیمار دارای پوشش کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) در مقایسه با سایر تیمارها تغییرات کمتری را هنگام نگهداری نشان دادند، به طوری که طی نگهداری تفاوت معنی­ داری با سایر تیمارها داشتند (0/05>P). براساس نتایج این مطالعه می­ توان نتیجه­ گیری نمود که فیش فینگرهای پوشش داده شده با کیتوزان (2 درصد) + اسانس دارچین (1/5 درصد) نسبت به سایر تیمارها مؤثرتر بوده و سه روز بر زمان ماندگاری فیش فینگرها افزودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Edible Chitosan Coating Containing Cinnamon Essential Oil on the Shelf Life of Silver Carp Fish Finger during Refrigerated Storage

نویسندگان [English]

  • Maryam Pilmal 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 2
  • Mostafa Yousef Elahi 3
1 MSc. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of edible chitosan coating containing Cinnamomum verum essential oil onchemical and microbial properties of silver carp fish fingers during storage in refrigerator. Fish fingers were separately immersed in chitosan coating (2%), cinnamon essential oil (1.5%) and chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) for 1 minute, then packed and stored in refrigerator (4°C). Chemical (pH, Peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N)) and microbial parameters (total viable count (TVC) and psychrotrophic count (PTC)) were measured at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days. The results showed that with increasing storage time the pH, PV, TBA and TVB-N values increase significantly (P<0.05). The TVC and PTC counts of fish fingers increased significantly during refrigerated storage (P<0.05). Chemical and microbial indicators of chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) treatment showed a little change in comparison with the other treatments during storage a significant difference with other treatments during storage (P<0.05). According to the results, it can be concluded that the fish fingers coated with chitosan coating (2%) + cinnamon essential oil (1.5%) have affected in compared to the other treatments and increased the shelf life of fish finger for 3 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Cinnamon essential oil
  • Hypophthalmichthys molitrix
  • Edible coating