بررسی اثر عصاره گیاه مرزنجوش (Oriyganum vulgare) بر کیفیت ماندگاری فیله کپور علفخوار بسته بندی شده در خلاء و نگهداری شده در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجو آموخته کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، موسسه آموزش عالی تجن، قائمشهر، ایران.

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در این پروژه، اثر پوشش دهی با عصارۀ مرزنجوش (1، 2 و 3 درصد) بر کیفیت و ماندگاری فیله­ های تهیه شده از ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، طی دوره 14 روزه  نگهداری در یخچال بررسی شد. تیمارها در روزهای 1، 4، 7، 10 و 14 نگهداری، از نظر شاخص­ های مجموع ترکیبات ازتۀ فرار (TVB-N)، فساد ثانویه اکسیداسیون چربی (اسید تیوباربیتوریک؛ TBA)، میزان رطوبت، ظرفیت نگهداری آب (WHC) و  بار باکتریایی کل مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج، میزان بازهای نیتروژنی فرار در کلیه تیمارهای پوشش­ دهی شده در مقایسه با تیمار کنترل به ­طور معنی­داری کاهش نشان داد (0/05>P). کمترین میزان آن در نمونه ­های 3 درصد پوشش داده شده مشاهده شد. روند افزایش اسید تیوباربیتوریک طی دوره نگهداری در کلیه تیمارهای پوشش ­دهی شده به­ طور معنی­ داری نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. بار باکتریایی کل نیز در کلیه نمونه­ های پوشش دهی شده نسبت به گروه شاهد به­ طور معنی­ داری حاوی بار باکتریایی کمتری بودند. در انتهای دوره نگهداری، بیشترین و کمترین بار باکتریایی کل، به­ ترتیب در تیمارهای شاهد و  تیمار حاوی 3 درصد عصارۀ مرزنجوش مشاهده شد. در خصوص شاخص ظرفیت نگهداری آب بین نمونه های مورد آزمایش اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که غلظت­ های مختلف مرزنجوش دارای اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی  قابل توجهی بر فیله­ های ماهی آمور طی دورۀ نگهداری در یخچال دارند. با توجه به نتایج ارزیابی تیمارها مدت ماندگاری فیله­ های پوشش داده شده در شرایط نگهداری در یخچال، در گروه شاهد تا 4 روز و در تیمارهای پوشش دهی شده بین 7 تا 10 روز برآورد شد. با توجه به نتایج، تیمار حاوی 3 درصد عصاره مرزنجوش به­ عنوان بهترین تیمار جهت حفظ موثر فیلۀ آمور در طول دوره نگهداری در یخچال پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Origanum vulgare’s Extract on the Fillet Quality of Modified Atmopher Packaged of Grass carp During Refrigereated Storage

نویسندگان [English]

  • Mehran Moslemi 1
  • Narges Osko 2
  • Rozbeh Abedi 3
  • Seid Vali Hosseini 4
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Jouybar Branch, Islamic Azad University, Jouybar, Iran.
2 MSc. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 MSc. Graduate in Seafood processing and Technology, Institute of Higher Education Tajan, Ghaemshahr, Iran.
4 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In this project, the effect of Origanum vulgare’s extract (0, 1, 2 and 3%) on the quality and shelf-life of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets was investigated during 14-day storage in the refrigerator. Treatments at days 1, 4, 7, 10, and 14 were investigated in terms of TVB-N, TBA, moisture content, WHC and TVC (total microbial content). Based on the results, TVB-N in all treatments were significantly reduced compared to control (P<0.05). Its lowest content was observed in samples coated with 3% of O. vulgare’s extract. The same trend was observed for TBA in all treatments. At the end of storage period, the highest and lowest TVC were observed in control and 3% treatment, respectively. There was no significant difference in the water holding capacity of all treatments. The results showed that different concentrations of O. vulgare’s extract have significant antimicrobial and antioxidant effects on the grass carp fillets during the storage period in the refrigerator. According to the results of the evaluation of treatments, the shelf-life of the coated fillets in storage conditions was estimated in the control group up to 4 days and in treated treatments 7 to 10 days. Based on the results, the treatment with 3% of O. vulgare’s extract is recommended as the best treatment for effective storage of grass carp fillet quality during refrigerated storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass carp
  • MAP
  • Origanum vulgare’s extract
  • shelf-life