اثر عصاره اتانولی گیاه شوید (Anethum graveolens) به عنوان افزودنی غذایی بر پارامترهای رشد و فعالیت لیزوزیم و کمپلمان در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 دانشیار گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

3 استادیار گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره اتانولی شوید بر پارامترهای رشد و شاخص­های لیزوزیم و کمپلمان ماهی قز­­ل ­آلای رنگین ­کمان با میانگین وزن 0/32±12 گرم بررسی شد. ماهی­ ها به روش خوراکی با غلظت­های 500، 1000، 1500 و 3000 میلی­ گرم بر کیلوگرم عصاره شوید به ­مدت 56 روز متوالی تغذیه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطوح 1000 و 1500 میلی­ گرم برکیلوگرم عصاره شوید در شاخص ­های رشد نظیر افزایش وزن دارای تفاوت معنی ­داری با گروه شاهد بود ولی از لحاظ ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه و کارایی پروتئین تفاوت معنی ­داری با گروه شاهد نشان نداد. همچنین همه تیمارها از درصد بازماندگی بالایی برخوردار بودند و با همدیگر تفاوت معنی­ داری نشان ندادند. بیشترین میزان فعالیت لیزوزیم و کمپلمان نیز در گروه تغذیه شده با سطح 1500 میلی­ گرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده شد و نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی­ داری  نداشتند (0/05<P). براساس نتایج حاضر، غلظت­ های 1000 و 1500 میلی­ گرم بر کیلوگرم عصاره شوید موجب افزایش وزن در این فاکتورها شده و برای افزایش ایمنی غلظت 1500 میلی­ گرم بر کیلوگرم غذا بهتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ethanolic Extract of Dill (Anethum graveolens) as a Food Additive on Growth Parameters and Activity of Lysozyme and Complement in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Reza Zeilab 1
  • Abdolmohammad Abedian Kenari 2
  • Amir Hossein Esmaily 3
1 M.Sc. Graduate, Aquaculture Department, Natural Resources and Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
2 Associate Professor, Aquaculture Department, Natural Resources and Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
3 Assistant Professor, Aquaculture Department, Natural Resources and Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of ethanolic extract of dill (graveolens Anethum) on growth and immunological parameters of rainbow trout fingerlings was evaluated (average initial weight of 12±0.32 g). A basal diet was supplemented with levels of 0 (control), 500, 1000, 1500 and 3000 mg ethanolic extract of dill kg-1 to formulate five experimental diets. After 56 days of feeding trial, fish fed diet with 1000 and 1500 mg kg-1 had the highest final weight compared to control but in terms of feed conversion ratio, specific growth ratio and protein efficiency ratio did not show a significant difference compared to control group. All treatments had a high survival rate and did not show significant differences with each other. The highest activity of lysozyme and complement was observed in the 1500 mg kg-1 treatment but did not significant difference compared to the control group (P>0.05). The results showed that concentrations of 1000 and 1500 mg kg-1 of ethanolic extract of dill increased the weight in these factors and the concentration of 1500 mg kg-1 treatment had better effect on immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anethum graveolens
  • Immunological parameters
  • Growth
  • Feeding