رابطه طول و وزن، شاخص های کبدی و گنادی، پارامترهای رشد، ضریب و چاقی ماهی شاه‌کولی خزری (Alburnus chalcoides) در سواحل جنوب غربی دریای خزر، استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

4 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

رابطه طول و وزن، الگوی رشد، عامل وضعیت و ترکیب سنی شاه کولی خزری Alburnuschalcoides سواحل غربی دریای خزر (آستارا، انزلی و کیاشهر) از شهریور 1396 الی مهر ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 77 عدد ماهی از تور­های پره صید شد. میانگین طول و وزن ماهیان صید شده به­ ترتیب 5/17±19/38 سانتی­متر و 83/92±76/78 گرم بود. دامنه ­ی سنی ماهیان بین 0 تا 4 سال بود و ماهیان 0 و 1 ساله 81/8 درصد از ترکیب سنی را دارا بودند. در بررسی الگوی رشد، ضریب رگرسیون (b) بزرگتر از عدد 3 محاسبه شد. عدد حاصل از رابطه پائولی 5/28 به دست آمد که نسبت به عدد t جدول پائولی (1/66) بزرگتر بود که نشان دهنده­ ی ناهمگون (آلومتریک) بودن رشد در ماهیان مورد بررسی می­باشد. میانگین CF در جنس نر و ماده به­ ترتیب 0/14±0/83 و 0/11±0/82 به ­دست آمد. میانگین شاخص گنادی GSI در جنس ماده (4/82±8/04) بیشتر از جنس نر (1/47±3/05) به­ دست آمد. میانگین شاخص وزنی کبدی نیز در جنس نر (0/49±0/79) و در جنس ماده (0/44±0/75) حاصل شد که در جنس نر میزان شاخص وزنی کبد بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Length and Weight Ratio, Gonadosomatic and Hepatosomatic Indexes, Growth Patterns and Condition Factor of Alburnus chalcoides in the Southwest Coastlines of the Caspian Sea (Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Marzie Sorosh Hadad 1
  • Javid Imanpour Namin 2
  • Akbar Nasrollahzade 3
  • Masoud Sattari 4
1 M.Sc. Student of Department of Fisheries, Faculty of natural resource, University of Guilan, Some-Sara, Iran.
2 Associate Professor of Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Some-Sara, Iran.
3 Assistant professor of Department of Fisheries, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Some-Sara, Iran.
4 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

Length-weight relationship, growth pattern, condition factor and age composition of Alburnus chalcoides in the southwest coasts of the Caspian Sea (Astara, Anzali and Kiashar) were examined from September 2017 to October 2018. A total of 77 fish were caught using beach seine. The mean length and weight of fish were 19.25±5.17 cm and 76.78±83.92 g, respectively. Fish age ranged from 0-4 years and age class 0-1 accounted for 81.8% of the examined specimens. Considering the growth pattern, the regression coefficient (b) was bigger than 3. The figure obtained from Pauly equation was 5.28 which is larger than the t value of Pauly table (1.66), suggesting a heterogeneous or alometric growth pattern for the species under question. The CF values were 0.83±0.14 and 0.82±0.11 in males and females, respectively. Mean gonadosomatic index was higher in females and significantly varied in females (8.04±4.82) as compared to males (3.05±1.47). Mean hepatosomatic index was 0.79±0.49 in males and 0.75±0.44 in females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth pattern
  • Alburnus chalcoides
  • Condition factor
  • Caspian Sea