نویسنده = �������������� ����������
اثر تنش فلزات سنگین در تولید ترکیبات آنتی‌اکسیدانی در ریزجلبک‌های Monoraphidium و Scenedesmus

دوره 74، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 107-118

پریچهر حناچی؛ آسیه آقابابایی؛ مصطفی نوروزی؛ روشنک زرین قلمی