بررسی تاثیر تخریبی سم دیازینون بر ساختار بیضه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) با استفاده از تکنیک کشت بافت (در شرایطIn Vitro)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات،

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ماهی سفید دریای خزر یکی از ماهیان اقتصادی حوزه‌ی جنوبی دریای خزر است که همه ساله جهت تخمریزی به رودخانه‌های حوزه جنوبی این دریا وارد می‌شود و در این حین با انواع آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی روبرو می‌شود. در این مطالعه جهت بررسی چگونگی روند تولید اسپرم (اسپرماتوژنز) مولدین نر ماهی سفید در آب‌های آلوده، اقدام به کشت بافت بیضه‌این ماهیان تحت تماس با غلظت‌های 10، 100 و 200 میکروگرم در میلی‌لیتر از سم دیازینون به مدت 3 و 6 روز در شرایط In Vitro گردید. میزان ضایعات وارده بر بافت بیضه و کاهش روند اسپرماتوژنز با افزایش غلظت و افزایش زمان تماس سم با بافت بیشتر شده به طوری که در غلظت 200 میکروگرم در میلی‌لیتر در ششمین روز پس از کشت تعداد بسیار زیادی از سلول‌های جنسی نکروز یافته و روند اسپرماتوژنز در بافت متوقف گردید. از آنجایی که تولید مثل موفق ماهیان در گرو کیفیت و کمیت مناسب گامت‌های مولدین است، ادامه‌ی روند آلودگی در طی سال‌های متمادی جمعیت این ماهیان را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Toxic Effects of Diazinon on the Caspian Kutum (Rutilus Frisii Kutum) Testis Using in Vitro Tissue Culture

نویسندگان [English]

  • F. Fadakar Masouleh 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • Mohammad Ali Nematollahi 4
چکیده [English]

Caspian kutum is one of the most commercial fishes that migrates for spawning from the Caspian Sea to the rivers each year. Consequently, it can be exposed to several agricultural and industrial pollutants. In this study, to estimate the fish spermatogenesis in polluted waters, the direct effect of diazinon were investigated using in vitro testis culture of the Caspian kutum with 10, 100 and 200 µg/ ml concentrations for 3 and 6 days. With increase of diazinon concentrations and exposed time, harmful effects of diazinon on spermatogenesis and testis structure increased. The inhibition of spermatogenesis and necrotic germ cells were more visible in 200 µg/ ml in 6th day. Since, appropriate quality and quantity of gametes can verify the successful reproduction in fish, water pollution over consecutive years can be a serious threat on kutum populations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian kutum
  • Caspian Sea
  • diazinon
  • testis
  • Tissue culture