دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 93-187 (2-64-90)