بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی‌شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذا و بازماندگی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی

نویسنده

استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف چربی بر شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذا و بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی، آزمایشی طراحی و اجرا گردید. چهار جیره آزمایشی با پروتئین یکسان (45 درصد) و سطوح 7/6، 5/10، 14 و 17 درصد چربی و 4/3 تا 7/3 کیلوکالری برگرم انرژی قابل هضم تهیه شد و هریک با سه تکرار، با بچه فیل ماهیان پرورشی با وزن 07/0± 14/2 گرم و به تعداد 420 عدد - 35 عدد در هر واحد آزمایشی (حوضچه‌های فایبرگلاس با حجم 100 لیتر و میزان تعویض آب 4/1 لیتر در دقیقه)- به مدت 48 روز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل معنی دار بودن اثر سطوح مختلف چربی جیره‌های غذایی بر شاخص‌های مورد بررسی شامل وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن، رشد ویژه، شاخص تولید، شاخص کبدی، ضریب تبدیل غذا، بازده پروتئین و پروتئین تولیدشده را نشان داد (05/0< p). بر اساس یافته‌های این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح 14 درصد، بهبود شاخص‌های مورد بررسی را بهمراه داشته است. بیشترین رشد و بهترین راندمان غذایی در سطح چربی14 درصد با نسبت انرژی قابل هضم به پروتئین خام ( ) برابر 9/79 بدست آمد. براین اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی بچه فیل ماهیان پرورشی در محدوده وزنی مورد بررسی در این تحقیق، 14 درصد پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Lipid Level on Growth, Feed Utilization and Survival of Juvenile of Beluga (Huso huso Linnaeus, 1758)

نویسنده [English]

  • Eisa Ebrahimi
چکیده [English]

Variation in growth, feed utilization and survival was assessed in sturgeon fingerlings of Beluga fed different dietary lipid levels. All diets were iso-nitrogenous (protein = 45%) comprising 3.4-3.7 kcal digestible energy g-1. Triplicate groups of 35 fingerling Beluga with a mean initial wet weight of 2.14 ± 0.07 g (± SD) were fed with four experimental diets containing 6.7, 10.5, 14 and 17% crude fat for 48 days (water volume: 100 L.; water change rate: 1.4 L min-1). There were significant differences in final weight, body weight increase, specific growth rate, production index, hepatosomatic index, protein efficiency ratio, productive protein value and feed utilization ratio of fingerling Beluga (P < 0.05). Increasing lipid levels to 14% level improved the above indices. However, condition factor and survival were not affected by different dietary lipid levels (P > 0.05). The best growth rate, survival, feed utilization were obtained at 14% lipid level with DE:CP ratio of 79.9 kcal g-1. These results indicate that optimal dietary lipid level for fingerling Beluga is about 14% for these diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed utilization
  • Growth
  • Juvenile of Beluga
  • Lipid
  • Survival