ارزیابی تاثیر مهار کننده باسیلوس لیکنی‌فورمیس بر آفلاتوکسین‌های G1 و G2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

3 مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر مهارکننده باسیلوس لیکنی‌فورمیس روی آفلاتوکسین‌های G1 و G2 در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا است. از دو غلظت آفلاتوکسین (8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر برای G1 و G2) و (2 و 4 میلی‌لیتر از استاندارد آفلاتوکسین به 50 گرم از آرد ماهی) به ترتیب در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکا استفاده گردید. دوز مورد استفاده باسیلوس لیکنی فورمیس نیز دو غلظت 3 و 4 درصد بوده است. میزان تغییرات باسیلوس و آفلاتوکسین به ترتیب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (جذب نوری با طول موج 600 نانومتر) و HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که به هنگام استفاده از دوز 3 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس، میزان کاهش معنی‌دار (05/0 p<) G1 با غلظت‌های 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 9/99 و 4/99 درصد و G2 با غلظت 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 2/99 و 2/98 درصد و میزان کاهش معنی‌دار (05/0 p<) آفلاتوکسین در دوز 4 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس به ترتیب 100 و 100 درصد برای G1 با غلظت‌های 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر و 100 و 6/99 درصد برای G2 با غلظت 8 و 12 نانوگرم بر میلی‌لیتر بوده است. در آرد ماهی، میزان کاهش آفلاتوکسین برای تیپ G1 و G2 با حضور 3 و 4 درصد باسیلوس لیکنی‌فورمیس به ‌همراه 2 و 4 میلی‌لیتر از سوسپانسیون استاندارد آفلاتوکسین در 50 گرم از آرد ماهی برای G1به ترتیب 8/75 و 1/66 درصد و 4/95 و 7/81 درصد و برای G2 به ترتیب 7/77 و1/80 درصد و 9/98 و 3/89 درصد بوده است. نتایج نشان می‌دهد که باسیلوس لیکنی‌فورمیس قادر به کاهش (05/0 p<) آفلاتوکسین‌های G1 و G2 در شرایط آزمایشگاهی و آرد ماهی بوده و توصیه می‌شود از آن به‌ عنوان ابزار بیولوژیک در جهت کنترل آفلاتوکسین در کارگاه‌های تولید آرد ماهی استفاده گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibitory Effect of Bacillus Licheniformis on G1 and G2 Aflatoxins in Culture Media and Kilka Fish Meal

نویسندگان [English]

  • M. Valipour meri 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 2
  • A. Arshadi 3
چکیده [English]

This study investigated the inhibitory effects of Bacillus licheniformis on G1 and G2 aflatoxins in culture media and Kilka fish meal. Two concentrations of aflatoxins (8 and 12 ppb for G1 and G2) and (2 and 4 ml from aflatoxins standard per 50g of fish meal) were used in culture media and Kilka fish meal respectively. The doses of bacillus were 3 and 4% for this experiment. Changes of aflatoxins and the bacterium growth were evaluated using HPLC and spectrophotometer (OD: 600 ?) respectively. Culture media results show that G1 and G2 concentrations decreased significantly (P < 0.05) by 99.9 and 99.4%, 99.2 and 98.2% respectively (for 3% Bacillus), and 100 and 100%, 100 and 99.6%, respectively (for 4% Bacillus). In fish meal, concentrations of G1 and G2 decreased significantly (P < 0.05) by 75.8 and 66.1%, 77.7 and 80.1% (for 3% Bacillus with 2 and 4 ml aflatoxins standard) and 95.4 and 81.7%, 98.9 and 89.3 % (for 4% Bacillus with 2 and 4 ml aflatoxins standard), respectively. The results show that Bacillus licheniformis is able to decrease significantly (P < 0.05) G1 and G2 aflatoxins in culture media and fish meal and is recommended to be used as a biological tool in fish meal industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxins
  • Bacillus licheniformis
  • G1
  • G2
  • Kilka fish meal