دوره و شماره: دوره 64، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 281-369 (4-64-90) 
بیولوژی ماهی کریشو نر در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)

صفحه 293-307

اکبر عباس زاده؛ یزدان کیوانی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی