ارزیابی زیستی رودخانه زرین گل(استان گلستان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده شیلات، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه زرین گل براساس بزرگ بی مهرگان کفزی، 9 ایستگاه مطالعاتی در مسیر حدود 22کیلومتری رودخانه انتخاب و نمونه‌برداری از کفزیان در فواصل 45 روز در یک دوره یک ساله (1388- 1389) توسط دستگاه سوربر و با 9 تکرار در هر ایستگاه انجام گردید. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین4% تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و شمارش گردید. کل فراوانی در تمام ایستگاه ها 8/1301± 021/2749 عدد نمونه در متر مربع شمارش و 14 راسته و 81 گروه(جنس و خانواده)از بزرگ بی‌مهرگان‌کفزی شناسایی شد. حداکثر و حداقل میانگین فراوانی کل جانداران(عدد‌درمترمربع) درطول مدت بررسی به ترتیب 1/231± 63/370 در ایستگاه 1 و 75/101 ± 73/215 در ایستگاه5 بوده است. از مهم ترین راسته های غالب در این مطالعه میتوان به راسته های Diptera ،Ephemeroptera ، Trichoptera، Plecoptera،Oligocheta ،Odonata ، Amphipoda اشاره کرد. همچنین آنالیز داده ها توسط شاخص های زیستی بررسی و نتایج نشان داد که بین ایستگاه های نمونه برداری، شاخص های EPT و EPT/CHIR اختلاف معنی داری داشته‌اندو شاخص های شانون، هلسینهوف در طول مسیر دارای نوساناتی بوده ولی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. ارزیابی ها نشان داد که در ایستگاه های 2 و5 که در پایین دست مزارع پرورش ماهی قرار دارند وپساب مزارع وارد رودخانه میشود کیفیت آب تغییر یافته و تنوع و درصد فراوانی خانواده های حساس به آلودگی کاهش و گروه های مقاوم افزایش یافته‌است. از ان رو براساس این مطالعه میتوان بیان‌کرد استفاده از بزرگ بی‌مهرگان کفزی به‌عنوان شاخص زیستی برای ارزیابی کفیت آب روشی مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biological Assessment of the Zaringol Stream Using the Structure of Benthic Macroinvertebrates (Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • E. Mirrasouli 1
  • Rasoul Ghorbani 2
چکیده [English]

This study was conducted to assess water quality level of Zarin Gol stream on macrobenthic invertebrates. Macrobenthic fauna were sampled from 9 selected sampling stations along the stream with an average distance of 22 km by using a Surber sampler every 45 days during the year. Sampling was replicated 9 times in each sampling station. Collected samples were fixed with 4% formalin, isolated, and then identified. The number of total abundance of macrobenthic fauna were counted to 2749.021 ± 1301.8 (ind/m2) belonging to 15 orders and 81 groups (families and genus). The minimum and maximum of total abundance (ind/m2) was at station 1 (370.63 ± 231.1) and at station 5 (215. 73 ± 101.75), respectively. The main orders of macro benthic invertebrate communities in Zaringol stream included Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Oligocheta, Odonata and Amphipoda. Population structure of macro benthic invertebrates were analyzed by biotic Indices and the results showed significant differences in EPT and EPT/CHIR indices at different sampling stations (p<0.05). Hilsenhoff and Shannon diversity indices indicated no significant differences (p>0.05) along the stream. Evaluation of indicators revealed less water quality at stations 2 and 5 where located at the lowermost of fish farms. This reduction might be implicated to the effluents of water damps from fish farms running into the stream as diversity and total abundance (%) of succible macro-invertebrates decreased and that of resistant macrofauna increased due to water pollution. Hence, from the obtained results, this can be concluded that the use of benthic macro-invertebrates as bioindicator for the assessment of water quality of the stream is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EPT
  • EPT/CHIR index
  • Hilsenhoff Index
  • Macrobenthic invertebrates
  • Shannon diversity
  • Zarin Gol stream