اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و زمان غذادهی بر تولید آلاینده‌های نیتروژنی در یک سازگان نیمه‌بسته پرورش ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این آزمایش اثر کاهش درصد پروتئین جیره در یک وعده غذایی بر تولید آلاینده‌های نیتروژنی توسط ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان در یک سازگان نیمه‌بسته مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس جیره غذایی (آ) با سطح پروتئین 5/41 درصد و جیره غذایی (ب) با سطح پروتئین 5/36 درصد فرموله و در دو وعده غذایی صبح و عصر، در قالب چهار تیمار غذایی به ماهیان ارائه شد. تیمار 1 (آ،آ)، در هر دو وعده غذایی جیره غذایی (آ) را دریافت کرد، تیمار 2 (آ،ب)، در وعده غذایی صبح جیره غذایی (آ) و در وعده غذایی عصر جیره غذایی (ب) و تیمار 3 (ب،آ)، در وعده غذایی صبح جیره غذایی (ب) و در وعده غذایی عصر جیره غذایی (آ) و تیمار 4 (ب،ب)، در هر دو وعده غذایی جیره غذایی (ب) را دریافت نمودند. کاهش پروتئین خام جیره غذایی از تیمار 1 به تیمار 4، با نتایج مطلوبی از نظر میزان رشد، FCR و بقاء همراه نبود اما در کاهش تولید آلاینده‌های نیتروژنی موثر بود. در کلیه تیمارها بین میزان مصرف نیتروژن و تولید آلاینده‌های نیتروژنی همبستگی معنی‌داری مشاهده شد (05/0>P ؛81/0= r). کاهش میزان پروتئین در یک وعده غذایی در تیمارهای 2 و 3، اختلاف معنی‌داری را از نظر میزان رشد و FCR با تیمار 1 نشان نداد. بااین حال تیمار 3 در مقایسه با تیمار 2 آلاینده‌های نیتروژنی کمتری تولید نمود (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Two Different Dietary Protein Levels and Feeding Time on Nitrogenous Waste Production in a Semi-recirculating Rearing System of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farhangi 1
  • R. Rafiee 2
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of lowering dietary protein level at different feeding times on nitrogenous wastes production of rainbow trout in a semi-recirculating system. Accordingly, two diets one with higher protein level (41.5%), diet A and the other one with lower protein level (36.5%), diet B were used at two different feeding times, to comprise 4 distinct treatments. Treatment one received diet A at both morning and evening feeding times. Treatment two was fed with diet A in the morning and diet B in the evening, while third treatment was fed exactly opposite as compared with treatment two. Treatment four received diet B at both morning and evening feeding times. The average total nitrogen and total ammonia, nitrite and nitrate were used as indices of nitrogenous wastes production throughout the experiment. Decreased dietary protein levels from treatment one to treatment four did not pose desirable effects on growth, FCR and survival rate, however, a positive correlation was observed between nitrogen intake (protein) and nitrogenous wastes production (P<0.05; r=0.81). Decreased dietary protein level in one meal (treatments two and three) caused no significant difference to growth and FCR compared to treatment one, however third treatment resulted in lower nitrogenous wastes production (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary protein levels
  • feed conversion ratio
  • Feeding time
  • Nitrogenous wastes
  • (Oncorhynchus mykiss)
  • Rainbow trout