بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران، ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از عصاره پودری مخمر نانوایی ساکارومایسیس سرویزیا (تحت عنوان Amax) به عنوان پروبیوتیک بر‌‌‌ میزان رشد و نرخ باز ماندگی لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با میانگین وزنی 71/9±9/74 میلیگرم بررسی شد. لاروهای تاس ماهیان ایرانی در این مطالعه از دافنی ماگنای غنی شده در چهار سوسپانسیون غنی سازی با غلظت های صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم از محصول مخمری پودری در هر لیتر، مورد تغذیه قرار گرفتند. دوره آزمایش 30 روزه بود و از دافنی غنی نشده (غلظت صفر مخمر) به عنوان تیمار شاهد در این آزمایش استفاده شد. لارو تاس ماهی با استفاده از دافنی به میزان 30% توده زنده و پنج بار در روز تغذیه شدند. پارامترهای رشد تحت تاثیر غنی سازی با پودر مخمر قرار گرفت (05/0 < P). لارو ماهیان خاویاری تغذیه شده با دافنی حاوی مخمر سرعت رشد بیشتر و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه با تیمار کنترل نشان دادند (05/0 < P). بهترین عملکرد رشد درتیمار چهارم با 150میلی گرم بر لیتر Amax مشاهده گردید. همبستگی مستقیمی بین غلظت مخمر و پارامترهای رشد مشاهده شد. بهرحال وجود مخمر باعث تغییری در فاکتور وضعیت ماهی در تیمار های آزمایش نشد. نرخ بازماندگی لاروها با اضافه کردن مخمر به غذا بهبود یافت (05/0 > P). ماهی تغذیه شده با دافنی حاوی مخمر مقاومت بیشتری در برابر شرایط نامساعد محیطی در مقایسه با تیمار کنتر ل نشان داد (05/0 > P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده ازعصاره پودری مخمر می‌تواند‌ پارامتر رشد را در لارو تاس ماهی بهبود بخشد و همچنین باعث افزایش تحمل ماهی در برابر شرایط استرسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Yeast-Enriched (Saccharomyces cerevisiae) Daphnia magna on Growth and Stress Resistance in Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Larvae

نویسندگان [English]

  • M. Lashkarbolouki 1
  • . . 2
  • abdolsamad Keramat 2
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of commercial live bakery’s’ yeast( Saccharomyces cerevisiae ), (marketed as Amax), on growth and survival of Persian sturgeon( Acipenser persicus) larvae (74.9 ± 9.7mg) during 30 days. Sturgeon larvae were fed on Daphnia magna enriched at three suspensions of yeast, Amax, (0, 50, 100, and 150 mg yeast per litter). The feeding level was 30 percent of total biomass per day. The daily ration was divided into five feeding portions and fed by hand. Growth parameters were influenced by yeast-enriched daphnia (P<0.05). Feeding on enriched daphnia caused a higher specific growth rate and a better feed conversion ratio than those received control daphnia (no enrichment; P<0.05). Feed efficiency was increased significantly (P<0.05) at experimental treatments in comparison to the control diet. The highest growth was observed in the treatment with 150 mg yeast. There was also a positive relationship between enrichment levels and growth related parameters. However, no significant difference observed in the condition factor among the treatments (P>0.05). Survival rate of the larvae improved by using Amax compared to control diet (p?0.05). Fish fed on yeast-enriched daphnia showed a higher resistance to unwanted environmental factors (P>0.05). In conclusion, the current experiment indicated that the supplementation of daphnia with Saccharomyces cerevisiae can increase the growth performance and feed efficiency and also up-grade the stress tolerance in Acipenser persicus larvae when facing with unfavorable environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • Daphnia magna
  • enrichment
  • Probiotic
  • Saccharomyces cerevisiae