بررسی و تعیین میزان غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی گل خورک والتونی در ناحیه خلیج فارس

نویسندگان

1 * دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی گل خورک والتونی Periophthalmus waltoni در ناحیه خلیج فارس (بندر خمیر، درگهان و گلشهر) و تاثیر فصل( زمستان و تابستان )، جنسیت ( نر و ماده ) بر میزان تجمع عنصر کادمیوم در این ماهی ها بررسی شد. در این تحقیق میزان تجمع کادمیوم در بافت عضله 180 نمونه از ‌ماهی گل خورک والتونی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان و مناطق بندر خمیر، بندر درگهان و گلشهر(در ‌هر ایستگاه و هر فصل بطور مجزا 30 عدد) جمع آوری شد. سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از زیست سنجی آنها، مقدار 2 گرم بافت عضله بدون پوست را جدا کرده و پس از خشک کردن در دستگاه فریز درایر به مدت 8 ساعت و نیز پودر کردن نمونه، 5/0گرم از بافت نمونه خشک شده را بمنظور هضم شیمیایی همراه با افزایش اسید نیتریک 65% و آب اکسیژنه 30% وارد دستگاه مایکرو ویو شده سپس میزان غلظت عنصر کادمیوم توسط دستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ی ماهی گل خورک والتونی در مناطق مورد مطالعه و همچنین فصول ( تابستان و زمستان) از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان می دهد در هر دو فصل منطقه بندر خمیر (تابستان 01/0±214/0 و زمستان 10/0±115/0) بیشترین غلظت عنصر کادمیوم را نسبت به مناطق درگهان (تابستان 02/0±201/0و زمستان 08/0±102/0) و گلشهر (تابستان09/0±15/0و زمستان04/0±08/0) داشت. غلظت عنصر کادمیوم بین جنس های نر و ماده ماهی گل خورک والتونی در مناطق نمونه برداری با یکدیگراختلاف معنی دار نداشت. با توجه به نتایج می توان گفت که آلودگی های حاصل از فعالیتهای نفتی، صنعتی و شهری در مناطق مختلف ناحیه خلیج فارس طی فصول مختلف بر روند تجمع عنصر کادمیوم در ماهی گل خورک والتونی تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Measurement of Cadmium Concentration in Muscle of Periophthalmus Waltoni in Persian Gulf Region

نویسندگان [English]

  • N. Koosej 1
  • E. Kamrani 2
1
2
چکیده [English]

The concentration of cadmium in the muscle of Periophthalmus waltoni in Persian Gulf (Bandar Khamir, Dargahan and Golshahr) and the effects of two seasons (winter and summer), gender (male and female) on the accumulation rate of cadmium in these fishes was determined. A total of 180 samples of Periophthalmus waltoni (in each station and each season separately 30) in three above regions during both seasons of winter and summer were collected. Then the samples were transferred to the lab and after biometry (total length and total weight measurements) of samples, 2gr of muscle tissue excluding dermis was separated. after drying in the freeze-dryer for 8 hours. powdering the sample, 0.5 gr of the dried sample tissue for chemical digestion along with increasing acid nitric 65% and hydrogen peroxide 30% was put in microwave. concentration rate of cadmium was measured by atomic absorption apparatus. The results indicated that the concentration of cadmium in the muscle tissue of P. waltoni, there is significant difference in the studied regions and seasons (winter and summer) (P< 0.05). In both seasons Bandar Khamir (summer: 0.214±0.008 and winter: 0.115 ±0.010 ) has the highest concentrations of cadmium comparing to Dargahan (summer: 0.201±0.02 and winter: 0.102 ±0.08) and Golshahr (summer: 0.150 ±0.09 and winter: 0.011 ±0.04). The concentration of cadmium between male and females of P. waltoni in the studied regions indicate no significant difference. Considering the results of this paper, it may be concluded that the pollutions due to oil, industrial and civil activities in different regions in Persian Gulf (Bandar Khamir, Dargahan and Golshahr) during different seasons influenced the accumulation trend of cadmium in P. waltoni.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Marine pollution
  • Periophthalmus
  • Persian Gulf
  • waltoni