بیولوژی ماهی کریشو نر در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس،بوشهر، ایران

2 - استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پاره‌ای از ویژگی‌های زیستی ماهی کریشو (حسون؛ Saurida tumbil) صید شده از آب‌های استان بوشهر به مدت یکسال از بهمن‌ماه 1385 تا بهمن‌ماه 1386 به منظور شناخت بیشتر بیولوژی این گونه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. از 691 قطعه ماهی مورد بررسی، تعداد 538 قطعه ماده، 114 قطعه نر و 39 قطعه نابالغ بودند. میانگین نسبت جنسی نـر به ماده 1 به 5 محاسبه گردید که در سنین پایین برعکس و تعداد نرها بیشتر بود. تعیین سن با فلس و جهت اطمینان از تعدادی اتولیت در هر گروه سنی استفاده شد. دامنه طولی نرها از 5/25 تا 5/53 سانتی‌متر و وزن آنها از 116 تا 1125 گرم متغیر بود. رابطه طول-وزن برای ماهیان نر کریشو 2.9369 W=0.0093.L برآورد گردید. مطالعات بافت‌شناسی و شاخص GSI ماهیانه نشان دهنده دو پیک جنسی یکی در اردیبهشت (اصلی) و دیگری در ماه مهر (فرعی) است. حداقل GSI در ماه آذر ثبت شد. طول کل در اولین بلوغ جنسی 5/25 سانتی‌متر محاسبه شد. برشهای 7-5 میکرونی برای مطالعات میکروسکوپی گناد به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شد. در مطالعات بافت‌شناسی مراحل اسپرماتوگونی، اسپرماتوژنز، پیش از خروج اسپرماتوزوئید و بازجذب مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive Biology of Male Saurida Tumbil in Persian Gulf (Bushehr Province)

نویسندگان [English]

  • A. Akbarzadeh 1
  • Y. Keyvani 2
  • . . 3
1
2
3
چکیده [English]

Some biological aspects of Greater lizardfish (Saurida tumbil) caught on the Iranian shore of the Persian Gulf (Bushehr Province) were studied from February 2007 to February 2008, by regular monthly collections to gain a deeper knowledge about this commercial species. A total of 691 specimens, including 39 immature, 114 males and 538 females were collected. The mean of the sex ratio was 1:5 (M:F) which was inverse in juvenile where males were the dominant group. For age determination, scales in all specimens and for comparison, otoliths in some, were used. The total length of fish ranged from 25.5 to 53.5 cm in males and the total weight of fishes ranged from 116 to 1125 g. The curvilinear relationship between the total length and total weight was w=0.0093 L2.9369 for males. Histological studies and monthly distribution of GSI, showed that the GSI values have two peaks; the first and highest in May and the second and smallest in October. The minimum GSI was determined in December. It was found that male Saurida tumbil reach the first sexual maturity at 25.5 cm. Sections with 5-7 µm thick were stained with Hematoxyline-eosin for microscopic examinations. In the histological study, spermatogonial proliferation stage, spermatogenesis, prespermiation and degeneration stages were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • GSI
  • Persian Gulf
  • reproductive
  • Saurida tumbil