بررسی عادات غذایی ماهی Scartelaos tenuis در آب‌های استان بوشهر

نویسندگان

1 مربی گروه شیلات دانشگاه هرمزگان، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، ایران

3 دانشیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

تعداد 181 نمونه ماهی از ماهی Scartelaos tenuis به صورت فصلی از بهار 1386 تا زمستان 1387 در سواحل استان بوشهر صید و در فرمالین 10% فیکس شدند. محتویات دستگاه گوارش نمونه‌ها با استفاده از روش شمارشی و مشخص نمودن درصدهای احتمالی و فراوانی انواع صید صورت پذیرفت. در این راستا درصد خالی بودن دستگاه گوارش، شاخص غالبیت طعمه غذایی و شاخص درصد فراوانی طعمه محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان دادند که در ماهی S. tenuis ماده غذایی از نوع پاروپایان با شاخص غالبیت 18/69% صید غالب و اختصاصی می‌باشد. تغییرات فصلی محسوسی در رژیم غذایی این ماهی مشاهده نگردید. درصد خالی بودن دستگاه گوارش در زمستان بالاترین با میزان 32% و در فصل پاییز پایین‌ترین با مقدار 10% بوده است. شاخص خالی بودن معده صرف نظر از فصل و به طور کلی عدد 20% بدست آمد که نشان می‌دهد این ماهی در زمره‌ی ماهیان پر‌خور قرار می‌گیرد. شاخص نسبی طول روده (Relative Length Gut) عدد 4/1 بدست آمد که تاییدی بر رژیم غذایی همه چیز خواری این ماهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding Habits of Scartelaos tenuis in Bushehr Province, Iran.

نویسندگان [English]

  • leila abdoli 1
  • E. Kamrani 2
  • Asghar Abdoli 3
1
2
3
چکیده [English]

This study was conducted to determine the feeding habits of Mudskipper Scartelaos tenuis. One hundred and eighty one specimens were collected in the northern part of Persian Gulf in Bushehr province during spring 2007 to winter 2008. Specimens caught by hand and dip net. Specimens fixed in 10% formalin and transferred to laboratory. Stomach contents were analyzed; possibility and frequency of prey were calculated with standard methods. Results showed that in S.tenuis copepods with IP index of 69.18% was the dominant and specific food item. There was no seasonal variation in food items. Stomach emptiness was the highest (32%) in winter and lowest (10%) in autumn. The RLG index was 1.4 that indicated the fish was omnivorous. Totally Stomach emptiness index was 20% that suggested the fish being a voracious feeder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr Province
  • Feeding habits
  • Iran
  • Scartelaos
  • tenuis