ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

این بررسی به مدت 7 ماه از اسفند 1385 تا مهر 1386 در منطقه دیکجه گنبد در استان گلستان صورت پذیرفت و طی آن ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی (Electerical conductivity; EC)آب با هماتوکریت، پارامترهای یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و استرس در ماهی کپور معمولی در 15 استخر 10 هکتاری بررسی شد. هماتوکریت به عنوان شاخص استرس توسط روش استاندارد هموسیتومتری و با استفاده از میکرو‌هماتوکریت خوان اندازه‌گیری شد. خصوصیات زیست‌سنجی ماهیان شامل طول، وزن، فاکتور وضعیت و نرخ رشد در هر ماه تعیین گردید. ماهی کپور معمولی با متوسط وزن 45 گرم وارد شد و بعد از گذشت 7 ماه به متوسط وزن 705 گرم رسید. دامنه شوری 7/2- 3/0 گرم در لیتر، EC آب 5230- 843 میکرو موس بر سانتیمتر مربع، سدیم 7/408- 59/43، پتاسیم 21/9- 90/0 میلی مول در لیتر، کلسیم 29/18- 69/2 و منیزیوم سرم خون 88/10- 80/0 میلی گرم در دسی لیتر اندازه‌گیری شد. با توجه به داده‌های آماره پیرسون، EC آب با طول کل، وزن، یون منیزیوم سرم خون و توده زنده ماهی ارتباط مثبت و معنی‌دار و با یون کلسیم سرم خون و فاکتور وضعیت ماهی ارتباط منفی و معنی‌داری داشت. شوری آب با طول کل، وزن، توده زنده ماهی و یون منیزیوم سرم خون ارتباط مثبت و معنی‌دار و با یون پتاسیم سرم خون نیز ارتباط مثبت و معنی‌داری نشان داد. اما بقاء و هماتوکریت خون ارتباط معنی‌داری با این محدوده از شوری و هدایت الکتریکی آب نداشت. در نتیجه می‌توان گفت که ماهی کپور معمولی در این محدوده از شوری 3/0 تا 7/2 گرم در لیتر و هدایت الکتریکی 843 تا 5230 میکرو موس بر سانتیمتر مربع بدون بروز استرس دارای رشد مناسبی می‌باشد و به دلیل حالت ایزواسمتیکی با محیط پیرامون و صرف انرژی کمتر رشد بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Water Salinity and EC with Heamatocrite, Blood Serum Ionic Parameters, Growth, Survival and Stress Indices in Common Carp (Cyprinus carpio Linneaus 1758)

نویسندگان [English]

  • M. Kordjazi 1
  • . . 2
  • Bahare Shabanpour 2
چکیده [English]

This study was carried out within 7 months in Dikjeh area, Golestan province, Iran. During that time the relationship between water salinity and EC with hematocrite, blood serum ionic parameters, growth, survival and stress indices in common carp (Cyprinus carpio) were investigated. Hematocrite as stress index was measured by hemocitometry standard method using microhematocrite reader. Fish biology assay characteristics such as length, weight, condition factor and growth rate in every month were determined. Common carp with average weight of 45 g was abandoned and after 7 months average gaining weight reached to 705 g. The range of salinity (0.3-2.7 ppt), EC (843-5230 µm/cm2), Na+ (43.59-408.7 mMol/l), K+ (0.90-9.21 mMol/l), Ca2+ (2.69-18.29 mg/dl) and Mg2+ (0.80-10.88 mg/dl) were measured. According to the Pierson, water EC with length, weight and Mg2+ of blood serum and biomass of fish had positive correlation but with condition factor and Ca2+ of blood serum had negative correlation. Water salinity with length, weight, biomass of fish and Mg2+ of blood serum and with K+ of blood serum showed positive correlation. But survival and blood hematocrite had not significant correlation with this range of water salinity and EC. As a result, common carp in this range of water salinity (0.3-2.7 g/l) and EC (843-5230 µm/cm2) without stress has a suitable growth and because of isoosmotical status with environment and less energy expenditure, has a higher growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Growth
  • Heamatocrite
  • salinity
  • Stress