تغییرات پروفیل اسید چرب لارو کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مرحله رشد و تکامل لاروی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

تغییرات ترکیب اسیدهای چرب کپور معمولی طی مراحل لاروی در جهت تعیین احتیاجات غذایی و بهبود کیفیت تولید، به مدت 33 روز در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید رجایی ساری مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه برداری از لارو‌ها به صورت کاملاً تصادفی در روزهای 1، 3، 7، 11، 15، 19، 26 و33 پس از تفریخ انجام شد. تغذیه لاروها پس از جدب دوسوم کیسه زرده، از روز سوم تا روز هفتم پس از تفریخ، با روتیفر(Brachionus calyciflorus) و از روز هشتم تا پایان دوره با غذای خشک صورت گرفت. از ابتدا تا انتهای دوره، اسیدهای چرب اشباع به میزان 2 % کاهش و اسیدهای چرب تک غیراشباع و چند غیراشباع به ترتیب 46/7 % و 26/1 % افزایش داشتند. نوسان در میزان اسید‌های چرب در دوره‌های مختلف نشان دهنده استفاده از آنها به عنوان منبع انرژی است. مقایسه غلظت پایین 6n-4:20C (اسید آراشیدونیک)، 3n-6:22C (اسید دوکوزاهگزانوئیک) و 3n-5:20C (اسید آیکوزاپنتانوئیک) در غذای مصرفی لارو با مقدار بالای آن‌ها در بدن لارو نشان دهنده توانایی لارو کپور معمولی در سنتز آراشیدونیک اسید از 6n-2:18C (اسید لینولئیک) و سنتز اسید دوکوزاهگزانوئیک و اسید آیکوزاپنتانوئیک از 3n-3:18C (لینولنیک اسید) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Fatty Acid Profile of Common Carp (Cyprinus Carpio) During Larval Development

نویسندگان [English]

  • A. Farhoudi 1
  • Abdolmohammad Abedian Kenari 2
چکیده [English]

This study investigated ontogeny of fatty acid profile in common carp larvae to determine nutritional requirements with a view to improving product quality from hatching to 33 days post hatching at the governmental warm water fish aquaculture center of Shahid Rajaee in Sari, Mazandaran, Iran. Larvae were collected randomly at 1, 3, 7, 11, 15, 19, 26 and 33 days post hatch. Larvae were fed with rotifer (Brachionus calyciflorus) from day 3 to day 7, and then with dry diet from day 8 onwards. Profiles of saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids showed significant changes. From the beginning to the end of experiment, total saturated fatty acid decreased at the level of 2 % and monounsaturated and polyunsaturated increased by 7.46 % and 1.26 %, respectively. Fluctuations in the composition of fatty acids in various periods reflect preferential utilization of fatty acids for energy production. Marine carp larvae metabolized apparently dietary linolenic acid to eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, and dietary linoleic acid to arachidonic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Cyprinus carpio
  • Fatty acid
  • larval development
  • Lipid
  • polyunsaturated fatty acids