بررسی مولکولی جمعیت ماهی سیاه کولی خزری Vimba vimba persa (pallas, 1814) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در استان گیلان واقع در جنوب دریای خزر

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

جمعیت ماهی سیاه کولی دریای خزر (Vimba vimba persa) در دو منطقه از سواحل جنوبی دریای خزر (تالاب انزلی و رودخانه حویق واقع در استان گیلان) با استفاده از ده نشانگر ریزماهواره پلی مورف مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 153 الل مورد شناسایی گردید. بیشترین تعداد الل‌های مشاهده شده 17 الل در جایگاه CA3 و کمترین آن 3 الل در جایگاه Z8145 بوده که میانگین اللی در هر جایگاه 6/7 بدست آمد. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 79/0 و 76/0 بود. بیشتر مناطق انحراف از تعادل هاردی - واینبرگ را نشان دادند. مقادیر محاسبه شده Fst در سطح معنی داری (p?0.01)، دو جمعیت از ماهی سیاه کولی خزری در سواحل جنوبی دریای خزر را نشان داد. بنابراین مدیریت برای حفاظت این گونه، برداشت پایا و بازسازی ذخایر با در نظر گرفتن حفظ تنوع ژنتیکی توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Population Genetics of Vimba vimba Persa (Pallas, 1814) Using Microsatellite Markers in Gilan Province, the Southern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh rouholahi
  • Abolghasem Kamali
چکیده [English]

Population of Vimba vimba persa was investigated using microsatellite markers originated from two regions along the Iranian coastline of Southern Caspian Sea (Anzali Lagoon and Havigh River in Gilan province). Totally 153 alleles were identified. The highest number of alleles per CA3 loci was 17 and the lowest 3 in Z8145 loci with means of 7.6. Observed and expected heterozygosity averages were 0.79 and 0.76, respectively. Most cases deviated significantly from Hardy-Weinberg equilibrium (p?0.01). The estimation of Fst (p?0.01) identified significantly two populations of Vimba vimba persa in the Caspian Sea. Studies of this kind assist conservation of this species, sustainable harvest and restocking of the populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Genetic
  • Microsatellite
  • population
  • Vimba vimba persa