مقایسه ترکیب اسیدهای چرب بدن ماهیان پار آزاد دریای خزر در دوره‌های غذادهی، گرسنگی و تغذیه مجدد

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات،

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران

4 4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران

چکیده

این مطالعه به‌منظور مقایسه ترکیب اسید‌های چرب بدن ماهی پار آزاد دریای‌خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط مختلف تغذیه‌ای انجام‌گردید. تعداد 900 ماهی پار آزاد خزر (1±SD) 5/12 گرم در شرایط مختلف تغذیه‌ای شامل شش هفته غذا‌دهی‌کامل (FFF یا شاهد)، سه‌هفته گرسنگی و سه‌هفته تغذیه‌مجدد (SF)، سه‌هفته غذادهی و سه‌هفته گرسنگی (FS)، دو هفته غذادهی، دو هفته گرسنگی و دو هفته تغذیه‌مجدد (FSF)، دو هفته گرسنگی، دو هفته غذادهی و دو هفته گرسنگی (SFS) و شش‌هفته گرسنگی‌کامل (SSS) نگه‌داری‌شدند. پس از اعمال شرایط مختلف تغذیه‌ای ترکیب اسیدهای‌چرب بافت‌بدن بوسیله‌ی GC/FID آنالیز‌شد. مجموع اسیدهای‌چرب تک غیر‌اشباع (MUFA) با افزایش دوره‌های‌گرسنگی نسبت‌به تیمار شاهد (14/35 درصد) کاهش‌یافت و به 32/32 درصد در تیمار SSS رسید، در‌عوض نسبت اسیدهای‌چرب اشباع (SFA) و اسیدهای‌چرب چند غیر‌اشباع (PUFA) به‌ترتیب از 25/27 و 10/27 در تیمار FFF به 81/32 و 54/31 درصد در تیمار SSS افزایش‌یافتند (05/0P<). مقادیر لینولنیک‌اسید (LNA) و شاخص نسبت 22و20/18C PUFA (به‌ترتیب62/1 درصد و 27/0 در تیمار FFF) در اثر افزایش دوره‌‌ی‌ گرسنگی کاهش‌یافتند و به مقادیر 19/1 درصد و 22/0 در تیمار SSS رسیدند، در‌مقابل میزان ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) به‌ طور معنی‌داری افزایش‌ یافتند و به‌ترتیب از 55/4 و 12/14 در تیمار FFF به 46/6 و 6/15 درصد در تیمار SSS رسیدند. در دوره‌ها‌ی تغذیه ‌مجدد، اسیدهای‌چرب روند عکس داشته و به سطوح خود در تیمار شاهد نزدیک ‌شدند. بنابراین ماهی آزاد دریای‌خزر در شرایط مختلف تغذیه‌ای اسیدهای‌چرب را به‌صورت انتخابی جهت تامین انرژی و اسیدهای ‌چرب ضروری مورد نیاز خود، ذخیره، تبدیل و یا مصرف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of body fatty acid composition of the caspian trout parrs in feeding, starvation and refeeding periods

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • jamshid amiri moghaddam 3
  • Fatemeh Maniei 4
چکیده [English]

This study was conducted to compare the body fatty acid composition of Caspian trout (Salmo trutta caspius) parrs in different nutritional statuses. 900 Caspian trout parrs 12.5 (SD± 1 g) were kept at various nutritional statuses, i.e. six weeks of full feeding (FFF), three weeks starvation and three weeks of refeeding (SF), three weeks of feeding and three weeks of starvation (FS), two weeks of feeding, two weeks of starvation and two weeks of refeeding (FSF), two weeks of starvation, two weeks of feeding and two weeks of starvation (SFS) and six weeks of full starvation (SSS). After feeding with various nutritional status, body fatty acid composition was analyzed by GC/FID. Total Monounsaturated Fatty Acids (MUFA) were decreased than control treatment (35.14%) with increase in periods of starvation and reached to 32.32% in SSS treatment, while Saturated Fatty Acid (SFA) and Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) were increased from 27.25% and 27.10% in FFF treatment respectively to 32.81% and 31.54% in SSS treatment (P < 0.05). Linolenic acid (LNA) content and PUFA C18/C20,22 index (1.62 and 0.27% in FFF treatment respectively) were decreased with increase in periods of starvation and reached to 1.19 and 0.22% in SSS treatment, Icosapentaenoic Acid (EPA) and Docosahexaenoic Acid (DHA) were increased significantly (P < 0.05) inversely and reached to 4.55 and 14.12%in in FFF treatment and 6.46 and 15.6% in SSS treatment. In refeeding periods, fatty acids have an invert trend and were closed to their levels in control treatment. Therefore, Caspian trout stores, converts or uses fatty acids selectively in different nutritional statuses to provide its own requirement for energy and essential fatty acids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Fatty Acid
  • Caspian Trout
  • Composition
  • refeeding
  • starvation