مطالعه فاکتورهای خونی و آسیب‌شناسی بافتی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، ایران

4 کارشناس ارشد میکروبیولوژی گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه شدت و حدت بیماریزایی باکتری آئروموناس در ماهی قزل‏آلای رنگین کمان و سایر گونه‏های پرورشی در مناطق مختلف متفاوت می‏باشد لذا جهت مبارزه و یا پیشگیری از شیوع بیماری ناشی از این باکتری شناخت سویه بیماریزای این باکتری ضروری به نظر می‏رسد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات باکتری آئروموناس بر بافت‏های بدن علاوه بر فاکتور‏های خونی می‏باشد. بررسی میزان تغییرات آسیب‏شناسی بافت‌های کبد، کلیه، طحال و آبشش قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با باکتری آئروموناس هیدروفیلای بیماری‌زا، عامل بیماری سپتی‌سمی هموراژیک در ماهی‌ها، ماهی‌ها به روش تزریق درون صفاقی، تماس مستقیم مورد با 107 باکتری انجام‏ گردید. در طی دوره‌ی آزمایش، علائم بالینی و میزان مرگ و میر ثبت گردید. پس از گذشت 14 روز، ماهی‌های بازمانده صید و پس از خون‌گیری، کالبد شکافی شدند. کاهش معنی‌دار تعداد گلبول‎های قرمز و درصد هماتوکریت، لنفوسیت‌ها و مونوسیت‌ها (05/0 < p)، افزایش معنی‌دار تعداد گلبول‌ سفید و نوتروفیل مهمترین تغییراتی است که در مطالعات خون‏شناسی ماهی‌های مبتلا به عفونت باکتریایی دیده شد.تایید حضور باکتری در بافت‏ها توسط تست‏های بیوشیمیایی صورت گرفت. بهم ریختگی ظاهری سلول‌های کبدی، از هم گسیختگی سینوس‌های خونی و در نتیجه بهم ریختگی آرایش سلولی و شکل گیری واکوئل‌های سلولی در کبد، افزایش تعداد مراکز ملانوماکروفاژ و تجمع رنگدانه‌های هموسیدرینی، تغییرات ریختی در سلول‌های الیپسوئیدی در طحال، از بین رفتن مجاری کلیوی، دژنره شدن اپیتلیوم مجاری کلیوی‏، افزایش فضای ادراری، دژنره شدن و تحلیل گلومرول‌ها و افزایش فضای کپسول بومن در کلیه، هیپرپلازی اپیتلیوم لاملاهای ثانویه و چسبندگی‌ آنها، از مهمترین تغییرات آسیب‌شناسی بافتی، مشاهده شده در مقایسه با گروه شاهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histophatology and Hematology in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following experimental infection with Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Kamal Ahmadi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Mehdi Banaee 3
  • maryam mousavi 4
چکیده [English]

To investigate the hispathological characteristics in liver, kidney, spleen and gills of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss following experimental infection with Aeromonas hydrophila, septicemia agents in fishwere infected through injected intraperitoneally and direct contact with 107 bacteria per liter solution. Mortality and clinical diagnostic were recorded in experimental periods. After 14 days, blood and tissues were sampled of survival fish. A significant decreased in RBC, Hb, lymphocytes and monocyte (p <0.05) and significant increase in WBC and neutrophile (p <0.05) is the most important changes in hematological index of infected fish by A.hydrophila. Presence of bacteria in the tissues were confirmed the by biochemical tests. Tissues were normal in the control group. The apparent disorganization of live cells, cytoplasmic and nuclear material deposition, the rupture of blood sinuses, hypertrophy of hepatocytes, degeneration, hemorrhage, vacuolization of cell cytoplasm in liver tissue; a significant deposition of hemosiderin granules in a melano-macrophage center and morphological alterations in ellipsoid cells in spleen tissue; degeneration and necrosis of renal tubules, glomerular lesions, shrinking of the glomerulus and enlargement of space inside Bowman’s capsule, dwindling of the tubular lumen in kidney tissue; hyperplasia, necrosis of epithelial filament, shortening of secondary lamellae and lamellar fusion in gills are important histopathological damage observed in tissues of infected fish with A.hydrophila

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Hematologica
  • Histopathology
  • l index
  • Rainbow trout