کمی کردن پاسخ‌های رفتار دسته جمعی ماهی رزی بارب Puntius barbus)) به تغییرات حاد کاهش دما با استفاده ازتصاویر کامپیوتری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،

چکیده

هدف از این مطالعه کمی کردن پاسخ‌های رفتاری یک دسته از ماهیان رزی بارب Puntius barbus)) در مواجهه با استرس حاد کاهش دما با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر است. تعداد چهار اکواریوم با تراکم 30 قطعه ماهی به صورت دوتایی
جهت مطالعه ماهیان در شرایط استرس در مقایسه با شرایط نرمال مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت شنا و برخی از پارامترهای ژئومتریک دسته، مانند میانگین محل قرارگیری مرکز جرم دسته و فاصله آن در جهت محورهای X،Y، Zو تحرک و تراکم دسته ماهیان، بوسیله شاخص PMP با 10 دقیقه فیلمبرداری از دو منظر در دو شرایط نرمال و استرس به طور پیوسته ارزیابی و مورد محاسبه قرار گرفت. سپس شاخص‌های بیان شده در شرایط استرس حاد کاهش درجه حرارت (ورود آب سرد 8 درجه سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه) با شرایط نرمال مقایسه گردید. تعداد شش قطعه ماهی برای اندازه‌گیری هورمون کورتیزول نیز بلافاصله بعد از اتمام آزمایش، نمونه برداری شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در هنگام ورود آب سرد با دمای 8 درجه سانتیگراد، موقعیت میانگین مرکز جرم دسته ماهیان در راستای محورهای X،Y،Z، نوسانات شدیدی نسبت به حالت نرمال و دمای ثابت دارد که در ارتباط با جمع شدن دسته ماهیان در مناطق خروجی آب که دمای بالاتری داشت، می‌باشد. شاخص PMP نیز تجمع دسته ماهیان را در محل خروج آب نشان داد. همچنین میانگین سرعت شنای دسته ماهیان نیز نسبت به حالت نرمال کاهش داشت.(P<0.05) این تغییرات رفتاری در دسته ماهیان با افزایش مقدار هورمون کورتیزول که شاخص فیزیولوژیک استرس می‌باشد (P<0.05)، همراه بود. تایید نتایج رفتار با نتایج هورمون کورتیزول موید این است که میتوان بدون دستکاری و خونگیری، با مشاهده و آنالیز کامپیوتری رفتار بوسیله نرم افزار تهیه شده، از شرایط طبیعی و احیانا غیر طبیعی ماهی مطلع شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantification of Schooling Behavioral Responses of Rosy Barb (Puntius barbus) to Acute Decrease Temperature Fluctuations Using Computer Vision

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nematollahi 1
  • mohammad layeghi 2
چکیده [English]

In order to quantify of schooling behavioral responses of Rosy barb (Puntius barbus) subjected to acute decreasing temperature stress monitored by computer- vision system. Four aquaria as duplicate with a density of 30 fish per unit were used for rearing of fish in normal and stress conditions. Some geometric schooling parameters such as average location of center gravity school and distance of coordinate axels X, Y, Z and average of swim speed were used for calculating. Additionally mobility and density of fish school were evaluated by the ‘Projected Mobility Picture’ (PMP) index. Expressed indices for normal temperature condition were compared with acute stress of low temperature. Cortisol was measured from whole body with sampling 6 fish before and after stress. The results showed that schooling behavioral was changed by entering, 8?C water, and expressed indices were different significantly. While average location of center gravity school and distance of coordinate axels X, Y, Z showed intensity fluctuations in all three directions was correlated with spreading and contracting of the school. PMP index showed an accumulation of the school in the outlet area. The average of swim speed of fish school decreased under stress conditions compared to normal conditions (P<0.05). Cortisol levels increased significantly after stress which support behavior parameters (P< 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior
  • cortisol hormone
  • Fish schooling
  • image processing
  • Rosy barb