دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-89 (1-65-91) 
مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی مراحل تکاملی تخم و جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frissi kutum)

صفحه 67-78

مریم مردانه خاتونی؛ باقر مجازی امیری؛ ملیکا قلیچ پور؛ سیدهادی موسوی