مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی مراحل تکاملی تخم و جنین ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frissi kutum)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید رجائی ساری، ایران

چکیده

مرحله انکوباسیون و نگهداری تخم تا زمان تفریخ لارو در فرآیند تکثیر و پرورش ماهی، ازحساسیت بیشتری نسبت به سایر مراحل برخوردار‌است. وجود عوامل ناشناخته در خصوص این مرحله از تکثیر و پرورش ماهی‌سفیدRutilus frisii kutum که گونه بومی سواحل جنوبی دریای خزر بوده و از اهمیت زیادی در امر بازسازی ذخایر برخوردار می باشد، دلیلی برای انجام بررسی‌های دقیقتر پیرامون این موضوع گردید. چگونگی تکامل تخم وجنین ماهی‌سفید، تا زمان تفریخ لارو (به مدت 7روز) در درجه حرارت C?20- 18، توسط لوپ( مطالعه ریخت شناسی) و میکروسکوپ نوری (بافت شناسی) مورد بررسی قرار‌گرفت. از تخم‌ها وجنین‌ها در مراحل مختلف تکاملی نمونه برداری شد، سپس ازطریق شفاف سازی به روش ماکروسکوپی و آماده‌سازی بافت به‌روش میکروسکوپی مورد مطالعه قرار‌گرفتند. مطالعات اولیه به وضوح تقسیمات سلولی، ایجاد حفرة تسهیم و گاسترولاسیون را در روز دوم و تشکیل سه لایة زاینده یعنی اکتودرم،_ مزودرم و آندودرم را در روز سوم نشان داد. گسترش بلاستودرم به اطراف زرده یا حالت روخزیدگی، تا شکل‌گیری نوتوکرد و تشکیل صفحة عصبی به طور میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک در روز سوم مشاهده گردید. اندام زایی همرا با مرحله نورولا از روز سوم شروع و تا زمان تفریخ ادامه یافت. به‌طور کلی در این مطالعه دو مرحله پیش از لقاح و 19 مرحله مجزا پس از لقاح در روند تکامل جنین ماهی‌سفید تشخیص داده‌شد. در ادامه این مراحل، روز پنجم پس از لقاح چشم‌زدگی محسوس گردید و بالاخره در روز هفتم اغلب تخم ها شکوفا‌شده و لاروها از تخم خارج شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological and Morphological Study of Caspian Kutum Eggs and Embryo Developmental Stages (Rutilus Frissi Kutum Kamensky, 1901)

نویسندگان [English]

  • Maryam Mardaneh Kahatuni 1
  • Bagher Majazi Amiri 2
  • Melika Ghelichpour 2
  • Seyed Hadi Mousavi 3
1 Fisheries Department, University of Tehran
2 Fisheries Department, University of Gorgan, Iran
3 Shahid Rajayi Sari, Iran
چکیده [English]

In fish propagation and aquaculture industry, egg incubation period up to hatching is the most critical time. There is scarce information about events happening during this period for Caspian Kutum, which is a very economically important endemic fish in the Caspian Sea. Morphological and histologial developmental changes of Caspian kutum eggs and embryo up to hatching were investigated. Developing eggs from incubator was cleared through the exposure of Acetic acid (1-2%) to study the morphological and histological observation for tissue changes. Early results have shown the cells divisions, archenteron formation and Gaustrolation in second day which result in formation of 3 germinal layers including ectoderm, mesoderm and endoderm. Histological and morphological studies followed blastoderm extending or epibolic expansions which result in notochord and neural plate formation. After that organization started along with neural formation stage and continued till hatching time.
Consequently, according to our results, two stages before fertilization and 19 stages after that has been distinguished. Eggs were eyed in fifth day after fertilization and larvae hatched finally as usual in seventh days in 18C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian kutum
  • Development
  • embryology
  • Fertilized eggs
  • (Rutilus frissi kutum)