تصفیه پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری با استفاده از بنتونیت و کلینوپتیلولایت احیاء شده توسط سورفکتانت کاتیونی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در سیستم‌های مدار بسته پرورشی آبزیان ترکیبات نیتروژن‌دار از مهمترین آلاینده‌های آنیونی محسوب می‌شوند. تعویض گرهای یونی معدنی عمدتاً بدلیل داشتن بار در ساختار شبکه ای خود در حذف کاتیونها مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ تمایلی از خود نسبت به جذب آنیونها نشان نمی‌دهند، از این رو با تغییر ساختار سطحی آنها می‌توان علاوه بر جذب کاتیون ها به جذب آنیون‌ها نیز مبادرت ورزید. در این تحقیق با استفاده از یک ترکیب آلی بنام تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (TDTMA) و تیمارهای گرمایی به اصلاح ساختار سطحی و لایه ای ترکیبات معدنی موجود پرداخته شد تا به جذب آنیونهای نیتروژن‌دار موجود در سیستم‌پرورشی پرداخته شود. در این بررسی از سه سطح دمایی (10، 15 و 20) و پنج سطح pH (6، 5/6، 7، 5/7 و 8) استفاده شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای محیطی بر میزان جذب آنیونی موثر می باشند. اثر افزایش دما بر میزان جذب آنیونی نیترات و نیتریت در نمونه پساب آبزی پروری و دما در نمونه استاندارد بر جذب نیترات دارای اثر معنی داری توسط دو جاذب داشت (05/0>p) در حالی که در پساب آبزی پروری، pH بر میزان جذب آنیون نیتریت توسط دو جاذب روند منظمی را از خود نشان نداد. نتایج مشخص نمود که فاکتورهای محیطی از قبیل دما، pH، غلظت آنیونی، حضور سایر آنیون ها و یو نهای مزاحمتی در ظرفیت جذب موثر می باشند. استفاده از تعویض گر‌های یونی اصلاح شده به منظور جذب آنیون‌های مضر در مدار بسته می تواند به عنوان ابزاری جدید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recirculation Aquaculture Effluent Treatment by Using Clinoptiloite and Bentonite Modified by Cationic Surfactant

نویسندگان [English]

  • zoheir Shokouh Saljoghi 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Arash Javanshir 2
  • Alireza Mirvaghefi 2
چکیده [English]

Nitrogenous compounds are the main anionic pollutants in recirculating aquaculture systems. Ion exchangers are vastly applied in waste water industry. Negative surface charge? of the zeolites and clays enable them for cation absorptions, however, they do not have any tendency for absorbing anion absorptions. Meanwhile, by modifying surface structure??, they can absorb anions. In the present study, modifications of superficial and layered structures of clays were carried out using the organic compound, tetradecyltrimethylammonium and heat treatment to enable the ion exchangers to absorb the nitrogenous anions from rearing system. Three different ambient temperatures (10, 15 and 20 °C) and different pHs (6, 6.5, 7, 7.5 and 8) were used. Results showed that environmental conditions influenced anionic adsorption. Nitrate and nitrite absorption from aquaculture effluent and nitrate from standard solution by two absorbent had significant effect by ambient temperature (P< 0.05). In aquaculture effluent, pH did not show any regular effect on nitrite absorption. It was inferred that environmental factors such as temperature, pH, anion concentration, presence of other ions and counter ions are effective on absorptive capability of a given ion. Results showed that modified ion exchangers might be useful for harmful anion absorption from recirculating aquaculture system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anion absorption
  • Bentonite
  • Nitrogenous compounds
  • Reticulation system
  • Surfactant
  • zeolite